Pabalsts daudzbērnu ģimenei – 30 eiro

8. aprīļa Saldus novada domes ārkārtas sēdē, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, deputāti nolēma katrai daudzbērnu ģimenei, kurā viens no vecākiem un bērni dzīvesvietu ir deklarējuši Saldus novada administratīvajā teritorijā, piešķirt vienreizēju pabalstu 30 eiro apmērā.

Pabalsts tiks piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas, pārskaitot uz iesniegumā norādītās personas kredītiestādes konta numuru.

Iesniegums par pabalsta piešķiršanu jāiesniedz līdz 08.05.2020. Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, Slimnīcas ielā 3a, Saldū (iemetot pastkastītē) vai attālinātajās klientu pieņemšanas vietās pagastos, vai sūtot uz e-pastu: socialais.dienests@saldus.lv

*Bērnu tiesību aizsardzības likuma terminu skaidrojums: daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

!!! Vēršam uzmanību, ka ģimenēm, kurās pilngadīgie bērni apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, kopā ar iesniegumu nepieciešams pievienot izglītības iestādes apliecinošu izziņu.

Iesnieguma veidlapu skatīt šeit.
Iesnieguma veidlapas novietotas arī pie ieejas “Sociālā dienestā” Saldū un pagastos.