Sociālie pakalpojumi

Dienas centru pakalpojumi
Ģimeņu atbalsta dienas centrs Saldū

 • Ģimeņu atbalsta dienas centrs sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pusaudžiem, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 • Ģimeņu atbalsta dienas centra apmeklējums ir bezmaksas.

Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”

 • Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīgās attīstības traucējumiem ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas dienas laikā nodrošina personai sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.
 • Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma.

Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai likumiskais pārstāvis iesniedz:
– ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
– psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko Pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.

Pēc Saldus novada p/a “Sociālais dienests” lēmuma par Pakalpojuma sniegšanu saņemšanas persona slēdz līgumu par sniedzamo Pakalpojumu saturu un apjomu.
Par Dienas aprūpes centra pakalpojumu persona maksā līdzdalības maksu, atbilstoši Saldus novada domes saistošajiem noteikumiem.

Dienas centri pagastu pārvaldēs

 • Dienas centri nodrošina aktivitātes, kas vairo iedzīvotāju līdzdalību, sociālo aktivitāti un piederības sajūtu pašvaldībai, uzlabo apmeklētāju pašorganizēšanās prasmes, attīsta neformālā sociālā atbalsta tīklojumu, veicina atbildības sajūtu par savu rīcību un apkārtējo vidi, attīsta brīvprātīgo darbu, veicina iedzīvotāju neformālo pašpalīdzības grupu radīšanu, aktivizē  esošās nevalstiskās organizācijas, iesaistot tās sabiedrības vajadzību un esošo Pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā, kā arī veic citas  apmeklētāju sociālajām iniciatīvām saistītas organizatoriskās darbības.
 • Dienas centru apmeklējums ir bezmaksas.
Atbalsts personām krīzes situācijā
 • Atbalsts personām krīzes situācijā tiek nodrošināts krīzes istabās. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja gājusi bojā stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes, izņemot gadījumus, kad tās pašas pasliktinājušas dzīves apstākļus, kā arī situācijās, kad lēmumu par ievietošanu krīzes istabās pieņēmusi Bāriņtiesa, policija vai sociālais darbinieks.
 • Atrašanās krīzes istabās līdz 1 mēnesim ir bezmaksas.
Atbalsta dzīvokļa pakalpojums
 • Atbalsta dzīvokļa  pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālistu palīdzību krīzes situācijās grūtniecēm un ģimenēm ar bērniem institūcijā līdz 6 mēnešiem ar mērķi uzlabot ģimenes funkcionēšanas spējas.
 • Atbalsta dzīvokļa pakalpojumu piešķir:
  • ģimenēm ar bērniem, kuras nonākuši krīzes situācijā;
  • ģimenēm ar bērniem, kuras cietuši no prettiesiskām darbībām;
  • grūtniecēm.
Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis
 • Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis  ir sociāls pakalpojums personai (ģimenei), kas nokļuvusi krīzes situācijā un nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.
 • Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem. Pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim, ja persona pilda līdzdarbības pienākumus.
 • Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas Aģentūra ar personu slēdz vienošanos par īslaicīgās uzturēšanās mājokļa piešķiršanu.
 • Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
  • persona ar iesniegumu lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
  • persona nepilda līdzdarbības pienākumus;
  • persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem.

Asistenta pakalpojums
Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:

– nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;

– apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;

– iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

KONTAKTPERSONA:
Maira Saulīte, tālr.: 27842636, e-pasts: maira.saulite@saldus.lv

Aprūpe mājās
Pakalpojuma mērķis:
Nodrošināt praktisku pakalpojumu kopumu personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Personas, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

Pakalpojums ietver:
Pakalpojumu piešķir pastāvīgi vai uz atveseļošanās periodu.
Pastāvīgus vai pagaidu aprūpētāja pakalpojumus 3 līmeņos:

 • 1. līmenis – līdz 16 stundām mēnesī
 • 2. līmenis – līdz 24 stundām mēnesī
 • 3. līmenis – līdz 40 stundām mēnesī

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
1. personas iesniegums;
2. izziņa no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

 • kurām nav likumīgo apgādnieku,
 • ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi;
 • kuras nesaņem valsts pabalstu personas īpašai kopšanai vai asistenta nodrošināšanai;
 • kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus u.c. līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzības, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumus;
 • kurām nav materiālu resursu, kurus realizējot vai lietojot, var nodrošināt sev aprūpi;
 • kuras nedzīvo kopā ar aprūpēt spējīgiem apgādniekiem vai personām, kuras ir pārņēmušas īpašuma tiesības no pakalpojuma pieprasītāja.

Izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību klientiem, tiek izvērtētas apgādnieku iespējas nodrošināt personas aprūpi.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Ilgstoša sociālā aprūpe
Pakalpojuma mērķis:
Nodrošināt pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

Pakalpojums ietver:
Personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

 • Personas iesniegums;
 • Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

 • kurām nav likumīgo apgādnieku ;
 • ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi;
 • kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus u.c. līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzības, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai;
 • kurām nav materiālu resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.

Izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību klientiem, tiek izvērtētas apgādnieku iespējas nodrošināt personas aprūpi.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Sociālās aprūpes centrs «Ābeles»
Aprūpes centrā tiek uzņemtas pensijas vecuma personas, pirmās un otrās grupas invalīdi no 18 gadu vecuma – klienti, kuri vecuma un/vai funkcionālo un/vai garīga rakstura traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt, kuriem dzīvesvieta deklarēta Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un arī citu pašvaldību iedzīvotāji.

SAC “Ābeles” nodrošina iemītniekus:

 • ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
 • apgādā iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem, ja pašam cilvēkam dažādu apstākļu dēļ to nav;
 • organizē iemītnieku medicīnisko aprūpi;
 • organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
 • veic sociālās, darba un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • ja nepieciešams, apgādā iemītnieku ar rehabilitācijas līdzekļiem;
 • organizē kultūras un atpūtas pasākumus;
 • organizē garīgo aprūpi;
 • organizē palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.

Maksa par klienta uzturēšanos sociālās aprūpes centrā “Ābeles”:

20,00 euro dienā – Saldus novada iedzīvotājiem;
23,00 euro dienā – citu novadu iedzīvotājiem.

Kārtībā, kādā persona tiek uzņemta aprūpes centrā:

 1. Saldus novada teritorijā deklarētā persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz Saldus novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (Saldus pilsētas teritorijā dzīvojošie) vai attiecīgās pagasta pārvaldes sociālajam darbiniekam (attiecīgā pagasta novada teritorijā dzīvojošie) iesniegumu un pārējos dokumentus, atbilstoši 21.04.2008. MK noteikumiem Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.
 2. Sociālais darbinieks novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam.
 3. Saldus novada p/a „Sociālais dienests” pēc visu dokumentu saņemšanas 10 darbdienu laikā izvērtē un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas atbilstošo sociālo pakalpojumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.
 4. Lēmumā tiek norādīts pakalpojuma līdzfinansētājs, ja klienta ienākumi nesedz pakalpojuma samaksas apmēru. Ja iesnieguma saņemšanas brīdī sociālās aprūpes centrā brīvu vietu nav, persona tiek reģistrēta pakalpojuma saņemšanas rindā.
 5. Sociālās aprūpes centrs slēdz līgumu ar klientu, viņa apgādnieku vai ar pašvaldību atbilstoši 27.05.2003. MK noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.
 6. Gadījumā, ja klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu un par pakalpojumu jāmaksā viņa apgādniekam, bet arī apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā pašvaldība.

Klientus aprūpes centrā ievieto, pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

 • Klienta personas apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte;
 • Izziņa par deklarēto dzīves vietu;
 • VSAA izziņa par klienta pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru;
 • Klienta vai apgādnieka rakstisks iesniegums par uzņemšanu aprūpes centrā;
 • “Sociālā dienesta” lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu;
 • Pensionāra vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja apliecība;
 • Invaliditāti apliecinošs dokuments, ja pakalpojumu vēlas saņemt klients ar invaliditāti;
 • Ģimenes ārsta izziņa par klienta veselības stāvokli, izziņā tiek norādīts medicīnisko kontrindikāciju neesamība;
 • Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un rekomendāciju pakalpojuma saņemšanai vispārēja tipa ilgstošas aprūpes institūcijā.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Specializētā transporta pakalpojums
Pakalpojuma mērķis:
Atbalsta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Personas, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un nespēja patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādes vai stacionāra.

Pakalpojums ietver:

 • Klienta gaidīšanu izmeklējumu, manipulāciju vai konsultāciju laikā medicīnas iestādē;
 • Personas pārvietošanu no/uz transporta līdzekli

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

 • Aģentūrai adresēts personas iesniegums;
 • Dokuments, kas apliecina nepieciešamību apmeklēt medicīnas iestādi ar norādni, ka persona ir ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • Personām, kurām ir VDEĀK izdots atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem – dokumentus (degvielas čekus), kas apliecina, ka noteiktā laika periodā ir jau izlietots valsts piešķirtais pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai (79,68 euro 2x gadā).

Aģentūras apmaksātu transporta pakalpojumu piešķir:

 • Personām, kurām ir VDEĀK izdots atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem;
 • Personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam;
 • Personām, kurām noteikta atbilstība maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.

Specializētā transporta pakalpojumu apmaksā:

 • Personām, kurām ir VDEĀK izdots atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem – līdz 427 euro gadā;
 • Trūcīgām personām – līdz 427 euro gadā;
 • Maznodrošinātām personām – līdz 299 euro gadā.

Specializēto transportu piesaka vismaz vienu dienu iepriekš pirms plānotā brauciena.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējums pēc Bartela indeksa
Pakalpojuma mērķis:
Veikt objektīvu klienta funkcionalitātes un vides novērtējumu pirms invaliditātes noteikšanas un valsts pabalsta īpašai kopšanai pieprasīšanas veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, (saīsinājumā – VDEĀK).

Pakalpojuma mērķa grupa:
Personas ar smagiem funkcionāliem vai garīga rakstura traucējumiem, kurām pēc ģimenes ārsta norādījuma tiek kārtota vai pagarināta invaliditāte.

Pakalpojums ietver:

 • personas apsekošanu dzīves vietā un atbilstoši MK 2014.gada 23.decembra noteikumu prasībām anketas ( Bartela indekss) aizpildīšana;
 • atzinuma sagatavošana par izvērtējamās personas funkcionālajām spējām.

Pēc ģimenes ārsta norādījuma un klienta vai viņa piederīgo lūguma sociālais darbinieks vienojas par apsekojuma laiku  dzīves vietā.
Vides novērtējums Saldus novada iedzīvotājiem ir bezmaksas pakalpojums.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam
Portidžas mācībsistēma ir agrīnās izglītošanas un audzināšanas pakalpojums  bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (likumiskajam pārstāvim).
Pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam ar dauna sindromu, autismu vai smagu garīgu atpalicību no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam.
Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis)  iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta nosūtījumu, norādot diagnozi. Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma sniegšanu Aģentūra, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) un pakalpojuma sniedzējs slēdz trīspusēju līgumu par pakalpojuma saņemšanu.

Pakalpojumu pārtrauc sniegt šādos gadījumos:
– bērns tiek atzīts par piemērotu apmeklēt pamatizglītības iestādi;
– bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) ar iesniegumu lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojums tiek apmaksāts līdz 600 euro gadā vienai ģimenei.

Atbalsta un pašpalīdzības grupas
Pakalpojuma mērķis:
pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, saskatīt problēmu cēloni un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmrisināšanas pieredzi.

Pakalpojuma mērķa grupas:
dažādas klientu grupas atbilstoši viņu vajadzībām un sociālo problēmu cēloņiem.

Pakalpojums ietver:
10 grupas nodarbības, profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, pēc atbilstoši grupas dalībnieku vajadzībām, izstrādāta nodarbību plāna.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams: personas iesniegums.
Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai

Atbalsta grupa “Bērna emocionālā audzināšana”

Pakalpojuma mērķis:
pakalpojums tiek nodrošināts ar preventīvu mērķi, lai vecākiem sniegtu nepieciešamās zināšanas par emocionālās audzināšanas nozīmi bērna attīstībā, harmoniskas personības veidošanā, kā arī mazinātu vardarbību pret bērnu.

Pakalpojuma mērķa grupas:
Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem,  kurās ir bērni līdz 7 gadu vecumam.
Pakalpojums ietver:
10 grupas nodarbības pēc noteiktas bērnu emocionālās audzināšanas programmas.
Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
1.Personas iesniegums
2.Sociālā darbinieka atzinums par pakalpojuma nepieciešamību.
Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem.
Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

Atbalsta grupa “BEZ PĒRIENA. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”

Pakalpojuma mērķis:
Pakalpojums tiek nodrošināts, lai veicinātu vecāku izpratni par bērnu fiziskas sodīšanas ietekmi un uzlabotu viņu  praktiskās zināšanas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm.
Pakalpojuma mērķa grupas:
Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērni līdz 6 gadu vecumam
Pakalpojums ietver:
6 grupas nodarbības pēc noteiktas apmācību kursa programmas.
Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
– Sociālā darbinieka atzinums par pakalpojuma nepieciešamību.
Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem.
Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

Atbalsta grupa “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”

Pakalpojuma mērķis:
Sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.
Pakalpojuma mērķa grupa:
Programma “Ceļvedis audzinot pusaudzi” ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā  no 10-17 gadiem.
Pakalpojums ietver:
Programma “Ceļvedis audzinot pusaudzi” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Nodarbības ir bez maksas. Nodarbībās vecākiem tiek sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņem arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai, izdales materiālus. Nodarbību cikla ietvaros notiek 10 nodarbības.
Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

 • Personas iesniegums
 • Sociālā darbinieka, bāriņtiesas – atzinums par pakalpojuma nepieciešamību

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:

 • Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem vecumā no 10-18 gadiem
 • Saldus novadā dzīvojošām ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts, sakarā ar pusaudžu audzināšanu

Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu līdz 10 vecākiem, slēgta grupa.

Atbalsta/izglītojošas grupas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem
Pakalpojuma mērķis:
Mazināt riska grupas jauniešu likumpārkāpumu risku, negatīvismu un sociālo atstumtību, veicināt uzvedības izmaiņas un nostiprināt sociāli pieņemamu uzvedību, apzināt un atpazīt savas emocijas, paaugstināt izpratni par savu problēmsituāciju un risināšanas iespējām, attīstīt prasmi uzņemties atbildību un veicināt sociālo iekļaušanos sabiedrībā, atkarības problēmu risināšana.

Pakalpojuma mērķa grupas:
Uzmanības lokā nonākušie bērni, bērni likumpārkāpēji un no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni, Sociālā dienesta redzeslokā nonākušie vecumā līdz 18 gadiem.

Pakalpojums ietver:
10 nodarbības pēc noteiktas motivācijas programmas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

 • Noslēgta vienošanās ar bērnu vecākiem, nepilngadīgo jaunieti
 • Sociālā darbinieka atzinums par pakalpojuma nepieciešamību

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
Saldus novada nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem vecumā no 10-18 gadiem.

Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Nepilngadīgo likumpārkāpēju profilakses darbs
Pakalpojuma mērķis:
Profilakses darbs ar nepilngadīgajiem, kuri ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas ir novedušas vai var novest pie prettiesiskas rīcības, kā arī darbs ar viņu vecākiem.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Policijas uzmanības lokā nonākušie bērni, bērni likumpārkāpēji un no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

 • Saņemts paziņojums no Valsts policijas, Pašvaldības policijas.

Pakalpojums ietver:

 • Palīdzēt personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un profilakses darba ietvaros risināt personiskās, savstarpējās attiecības;
 • Piesaistīt nepieciešamos resursus un organizēt pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;
 • Izstrādāt nepilngadīgajam Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, ietverot sociālās rehabilitācijas plānu ar konkrētiem uzdevumiem katram bērnam individuāli, kā arī veikt novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantam likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Ģimenes asistenta pakalpojums
Pakalpojuma mērķis:
Pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai, gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.

Pakalpojuma mērķa grupas:
1. nepilnās ģimenes;
2. daudzbērnu ģimenes;
3. ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē;
4. ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts krīzes situācijā.

Pakalpojums ietver:
Atbalsta ģimenes pakalpojumus līdz 40 stundām mēnesī uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
1. bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja iesniegums;
2. sociālā darbinieka atzinums.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
1. nepilnās ģimenes;
2. daudzbērnu ģimenes;
3. ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē;
4. ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts krīzes situācijā.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Ģimenes atbalsta krīžu centri
Pakalpojuma mērķis:
Pakalpojums tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem sniegtu diennakts sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību, kā arī no prettiesiskām darbībām cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

Pakalpojuma mērķa grupa:

 • Ģimenes, kas nonākušas krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu sociālo problēmu dēļ.
 • Bērni, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām.

Pakalpojums ietver:
Rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā nonākušajai ģimenei psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju līdz 60 dienām.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
1. Bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja iesniegums;
2. Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums;
3. Izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu, rehabilitāciju, ja tāda sniegta.

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.
Pakalpojums tiek nodrošināts “Talsu novada krīžu centrā”, Ventspils ģimeņu un bērnu krīzes centrā “Paspārne”, Zantes ģimenes atbalsta centrā, Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojuma centrā “Atbalsta centrs ģimenēm”.

Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Psihologa pakalpojums
Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu psihologa konsultācijas atbilstoši personas vai ģimenes vajadzībām un saņemtu sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz personas vai ģimenes sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, personas ar invaliditāti, ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā riska ģimenes.

Pakalpojums ietver:
Līdz 10 psihologa konsultācijām gadā.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
1. personas iesniegums;
2. izziņa, kas apliecina trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:
Personām, kurām ir sociālā darbinieka atzinums.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Sociālais darbs ar pieaugušām personām
Pakalpojuma mērķis:
Palīdzēt indivīdam efektīvāk risināt sociālās funkcionēšanas problēmas.
Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, attīstot personas pašas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Pieaugušas personas, kuru aprūpē nav nepilngadīgi bērni un kurām ir identificētas sociālās problēmas, tās saņem sociālo palīdzību vai tām ir nepieciešamas konsultācijas sociālo problēmu risināšanā.

Pakalpojums ietver:
Profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, t.sk., vizītes klienta dzīvesvietā, individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo un  starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. Sociālā gadījuma vadīšana paredz regulāru sociālā darbinieka kontaktu ar klientu, individuālu konsultēšanu, konsultēšanu dzīvesvietā, speciālistu piesaisti un klienta dalību atbalsta grupās vai citos pasākumos.

Pakalpojumu var saņemt:
Personīgi ierodoties uz konsultācijām sociālajā dienestā.
Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Psihosociālā konsultēšana
Pakalpojuma mērķis:
Ar speciālista profesionālu darbību palīdzēt indivīdam, ģimenei atjaunot, uzturēt un paaugstināt personīgo un sociālo funkcionēšanu, risināt starppersonu un sociālās vides problēmas. Apzinot personas vajadzības un pieejamos resursus iesaistīt atbalsta sistēmās, sniegt psiholoģisku un emocionālu atbalstu, tā veicinot šo personu iekļaušanos sabiedrībā.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Ģimenes ar bērniem, kurās ilgstoši ir bērnu attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, krīzes situācijā nonākušas ģimenes/personas.

Pakalpojums ietver:
uz klientu vajadzībām balstītas profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, personu vajadzību novērtēšanu, izpēti, atbalsta sniegšanu un izmaiņu novērtēšanu. Minimālais pakalpojuma apjoms 10 konsultācijas, pēc kurām pakalpojuma sniedzējs atkārtoti novērtē ģimenes situāciju un vienojas ar klientu par sadarbības pārtraukšanu vai turpināšanu, par to informējot arī gadījuma vadītāju.

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu nepieciešams:
1. personas iesniegums;
2. sociālā darbinieka – gadījuma vadītāja, nosūtījums ar situācijas aprakstu, pakalpojuma saņemšanai.

Sociālo pakalpojumu pārtrauc vai atsaka, ja:
1. Persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par pakalpojumu saņemšanu, nosacījumus;
2. Persona neierodas uz konsultācijām 3 reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla, vai iepriekš nebrīdinot konsultantu par neierašanās iemesliem;
3. Ir saņemts pakalpojuma sniedzēja vai situācijas risināšanā iesaistītā speciālista atzinums par to, ka personai sociālais pakalpojums vairs nav nepieciešams vai personas vajadzībām vairs nav piemērots (novērsti sociālie riski, zuduši iemesli, kuru dēļ pakalpojums bija nepieciešams, saskatītās problēmas pārsniedz pakalpojuma sniedzēja kompetenci);
4. Persona maina dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
5. Persona rakstiski, norādot iemeslu, atsakās vai lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Psihosociālais darbs pilngadīgām personām ar atkarībām
Pakalpojuma mērķis:
Palīdzēt indivīdam risināt starppersonu un sociālās vides problēmas, mazināt atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumu un atkarīgas uzvedības negatīvo ietekmi uz personas spēju funkcionēt sabiedrībā.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Pieaugušas personas, kurām ir atkarību izraisošo vielu lietošanas, azartspēļu vai uzvedības atkarību problēmas un tām nepieciešams psiholoģisks un sociāls atbalsts.

Pakalpojums ietver:
Profesionāla sociālā darbinieka individuālas konsultācijas ar sociālā darba praktiskām pieejām, kuru pamatā ir dažādas metodes, lai palīdzētu cilvēkam mērķtiecīgi attīstīt savus resursus un pārvarēt psiholoģiskās, un sociālās problēmas, mazināt atkarības, atjaunot un izveidot atbalstošas attiecības.

Pakalpojumu var saņemt:
Personīgi ierodoties uz konsultācijām sociālajā dienestā.
Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Atkarību profilakse
Pakalpojuma mērķis:
Palīdzēt personām atzīt, atrisināt vai mazināt problēmas, kas saistītas ar atkarību izraisošu vielu un procesu lietošanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, un mazināt atkarību un to radīto seku izplatību sabiedrībā. Veicināt motivāciju pilnveidot dzīves kvalitāti.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām (alkohola, nikotīna).

Pakalpojums ietver:
Individuālas, anonīmas un bezmaksas konsultācijas vai/un dalību atbalsta grupās, izglītojošas un informatīvas lekcijas izglītības iestādēs, nepieciešamības gadījumā speciālistu (psihologu, narkologu) piesaistīšanu.

Pakalpojumu var saņemt:
Personīgi ierodoties uz konsultācijām sociālajā dienestā.
Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Sociālā rehabilitācija personām ar atkarībām sociālās rehabilitācijas institūcijā
Pakalpojuma mērķis:
Panākt klienta atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot viņa atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē

Pakalpojuma mērķa grupa:
Pilngadīgas personas, kam diagnosticēta atkarība no psihoaktīvām vielām, kuras saņēmušas ārstēšanās kursu narkoloģijā un ir motivētas Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

Pakalpojums ietver:
Programmas dalībnieki saņem līdz 12 mēnešus ilgu sociālo rehabilitāciju institūcijā.

Pakalpojuma saturu veido:

 • individuālas un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai
 • pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apgūšana un pilnveidošana
 • iespēja iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos (pilngadīgām personām)
 • citi pasākumi atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam

Pakalpojuma saņemšanas kārtība:
Pieaugušie:

 • Pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas pie narkologa.
 • Pilngadīgas personas ir tiesīgas saņemt pakalpojumu pēc katra pilna ārstēšanās kursa pabeigšanas, bet ne biežāk kā reizi divos gados.
 1. Narkologa atzinums
 2. Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par vispārējo veselības stāvokli
 3. Pašvaldības sociālā dienesta lēmums par dokumentu nosūtīšanu SIVA.

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē no valsts budžeta. Klientam pašam jāsedz izdevumi par medikamentiem uzturošai terapijai, ja tāda nepieciešama; ceļa izdevumi, izdevumi personīgām vajadzībām. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē 06.11.2006. MK noteikumi Nr. 914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” un 24.01.2012. MK noteikumi Nr.70 “Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība”.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām
Pakalpojuma mērķis:
Sniegt psihosociālu atbalstu, mazināt traumas sekas, lai cilvēks sekmīgi spētu atgūt fizisko un psihisko veselību, reintegrēties sabiedrībā, atjaunot vai uzlabot cilvēka sociālās funkcionēšanas spējas, atgūt sociālo statusu, veicināt sociālo integrāciju, kas paredz atjaunot fiziskās, intelektuālās, psiholoģiskās un profesionālās spējas.

Pakalpojuma mērķa grupa:
No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušas pilngadīgas personas.

Pakalpojums ietver:
Atkarībā no cilvēka individuālo vajadzību un resursu izvērtējuma, ko veic pakalpojuma sniedzēja sociālais darbinieks vai psihologs, cilvēks var saņemt:

 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (krīzes centrā) ar personas izmitināšanu, kas ilgst līdz 30 dienām, bet nepieciešamības gadījumā pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma var tikt pagarināts par 30 dienām līdz 60 dienām. Sociālās rehabilitācijas institūcijā tiek nodrošinātas speciālistu konsultācijas un ar normatīvajos aktos noteikto sociālās rehabilitācijas pakalpojuma prasību nodrošināšanu un klientu uzturēšanu saistītās aktivitātes, sniedzot personai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu;
 • personas dzīvesvietā psihologa (pēc nepieciešamības jurista, sociālā darbinieka) individuālās konsultācijas bez cilvēka izmitināšanas pakalpojuma saņemšanas laikā. Cilvēks var saņemt 10 individuālas konsultācijas, bet, nepieciešamības gadījumā, pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma, papildus 10 konsultācijas. Ja nepieciešams, transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši konkrētā klienta faktiskajai nepieciešamībai.
 • individuālās konsultācijas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pabeigšanas, kas tiek nodrošinātas individuālo konsultāciju veidā pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pabeigšanas, aktivitātēs iekļaujot speciālistu (psihologa un nepieciešamības gadījumā jurista, sociālā darbinieka) 3 individuālās konsultācijas, atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
Personai vai tās likumiskajam pārstāvim sociālās rehabilitācijas institūcijā vai sociālajā dienestā iesniegt:

 • iesniegumu;
 • izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);
 • tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir).

Pašvaldības sociālais dienests reģistrē dokumentus un 5 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas, sagatavo atzinumu un pieņem lēmumu par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu, ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā.

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 3.1 un 11.punkts, un 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām
Pakalpojuma mērķis:
Pakalpojums tiek nodrošināts, lai novērstu vai mazinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu atbalstu vardarbību veikušām personām.

Pakalpojuma mērķa grupas:
Pilngadīga persona, kura  persona, kura izturējusies vai baidās izturēties vardarbīgi, vai ir izteikusi draudus pielietot vardarbību.

Pakalpojums ietver:
10 individuālās psihologa konsultācijas vai 16 grupu nodarbības.
Pakalpojumu piešķir saskaņā ar 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.790

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.

Valsts nodrošināts sociālās rehabilitācijas kurss personām ar funkcionāliem traucējumiem
Pakalpojuma mērķis:
Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Ar 01.01.2020. stājušies spēkā Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumi Nr.578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” un būtiski mainījusies sociālās rehabilitācijas piešķiršanas un saņemšanas kārtība personai ar funkcionēšanas traucējumiem gan darbspējīgā vecumā, gan personai ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā.

Turpmāk nepieciešamību saņemt sociālo rehabilitāciju personai ar funkcionēšanas traucējumiem vērtēs ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju. Tās būs stacionārās ārstniecības iestādes: Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Vidzemes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Rīgas 2. Slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, un ārstniecības iestādes, kas sniedz medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā. Personas ar funkcionēšanas traucējumiem sociālo rehabilitāciju varēs saņemt pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas medicīniskās rehabilitācijas iestādē, ar nosacījumu, ka medicīniskās rehabilitācijas iestāde izrakstā būs rekomendējusi saņemt sociālo rehabilitāciju.

Divu mēnešu laikā pēc multiprofesionālās medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas par valsts budžeta līdzekļiem personai ar funkcionēšanas traucējumiem ir tiesības pieteikties pakalpojuma saņemšanai, iesniedzot dzīvesvietas sociālajā dienestā:

– iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;

– personas funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu (MK 578 2.pielikums);

– ārstniecības iestādes izrakstu no stacionārā pacienta medicīniskās kartes ar rekomendāciju saņemt pakalpojumu.

Persona ar prognozējamu invaliditāti vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja – Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) un iesniedz:

– iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;

– Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna un atzinuma par prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršanu kopiju.

No 2020.gada 1.janvāra:

1) personas ar prognozējamu invaliditāti saņems 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu;

2) politiski represētas personas, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas kā iepriekš saņems 21 dienas sociālās rehabilitācijas kursu;

3) politiski represētām personām noteikumos noteiktas tiesības saņemt atkārtotu pakalpojumu pēc diviem gadiem.

Personas ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras ir uzņemtas rindā līdz 01.01.2020. (tai skaitā, kurām jau ir izsniegts norīkojums (lēmums) pakalpojuma saņemšanai), no 01.01.2020. saņems 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu rindas kārtībā.

Skatīt informāciju
Skatīt informāciju

KONTAKTPERSONAS:
Sociālais darbinieks atbilstoši klienta dzīves vietai.

Informācija par valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes pakalpojumiem

Lai informētu sabiedrību par valsts apmaksātu paliatīvās aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām, Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Labklājības ministriju ir izstrādājusi informatīvus bukletus jeb ceļvežus par paliatīvo aprūpi gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Lai kritiskā situācijā nonākušu pacientu tuviniekiem būtu pieejama informācija par valsts nodrošināto atbalstu, ceļvežos apkopota informācija par valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes veidiem – ambulatoro, stacionāro, kā arī pieejamo veselības aprūpi mājās, tostarp ārstniecības iestāžu kontaktinformāciju, kurās tiek nodrošināti valsts apmaksāti paliatīvās aprūpes pakalpojumi.

Pieaugušo ceļvedī iekļauta informācija ne tikai kā saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet arī kā saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus, kurus nodrošina Labklājības ministrija, piemēram, kā nokārtot apliecinājumu par invaliditāti, saņemt aprūpētāja pakalpojumus, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņkrēslu, rollatoru u.c. 

Izstrādāto ceļvežu elektroniskās versijas pieejamas NVD interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Paliatīvā aprūpe”.