Struktūrvienības

Sociālās aprūpes centrs “Ābeles”

Sociālās aprūpes centrs “Ābeles” piedāvā mūsdienīgas un mierīgas vecumdienas

     

Sociālās aprūpes centrs “Ābeles” ir Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” struktūrvienība. Sociālās aprūpes centrs sniedz ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem.
Atrodamies – Saldus novadā, Lutriņu pagastā, netālu atrodas autoceļš Saldus – Kuldīga. Laba satiksme uz Saldu, Kuldīgu, Rīgu. Netālu atrodas bibliotēka, ambulance, veikals, klubs.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem.Sociālā pakalpojuma galvenais uzdevums nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkam māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām.

 

Sociālās aprūpes centrs apstiprinātā budžeta ietvaros veic šādas funkcijas:

 • klientu diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • klientu nodrošināšanu ar labiekārtotām istabiņām, kas aprīkotas ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, tehniskajiem palīglīdzekļiem;
 • vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu ēdināšanu četras reizes dienā;
 • klientu nodrošināšanu ar viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, veļu, personīgās higiēnas līdzekļiem;
 • sociālās aprūpes un rehabilitācijas organizēšanu atbilstoši klienta vecumam un veselības stāvoklim;
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta pakalpojumiem (nepieciešamības gadījumos konsultācijas pie speciālistiem), kā arī klientiem nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – medikamentiem (valsts kompensējamiem);
 • kultūras pasākumu, nodarbību, aktivitāšu organizēšanu,

Uzturēšanās maksa SAC “ Ābeles”:

 • Saldus novadā deklarētai personai – 20.00 EUR dienā
 • Citās pašvaldībās deklarētai personai – 23.00 EUR dienā

Iesniedzamie dokumenti:

 • “Sociālā dienesta” lēmums;
 • pase vai personas apliecība;
 • ģimenes ārsta izziņa par lietotajiem medikamentiem un veselības stāvokli;
 • izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru no VSAA;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • novērtēšanas karte no pašvaldības sociālā darbinieka.

Kontaktinformācija:

Saldus novada p/a "Sociālais dienests" Sociālās aprūpes centrs "Ābeles"
Reģ. Nr. 90002119731
Juridiskā adrese Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Faktiskā adrese SAC "Ābeles", Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Tālr. +371 63831235
E-pasts abeles@saldus.lv
SAC "Ābeles" vadītāja Sarmīte Kušniruka, Tālr.: 25428390, e-pasts: sarmite.kusniruka@saldus.lv
Medicīnas māsa, aprūpes personāls Tālr.: +371 63831136
Sociālā dzīvojamā māja “Rūķīši”

Saldus novada sociālā dzīvojamā māja „Rūķīši” ar krīzes istabām
tika atklāta 2010.gada 1.septembrī

Sociālā dzīvojamā māja

Dzīvojamā platība tiek izīrēta Saldus novada trūcīgajām, maznodrošinātām vai sociāli mazaizsargātajām personām:

 • pensionāriem, kuri ar savām finansēm nespēj segt izdevumus par līdzšinējā dzīvokļu īri, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem, bet nav nepieciešama īpaša kopšana;
 • invalīdiem, kuriem dažādu kustību funkcionālo traucējumu dēļ iepriekšējās dzīves vietas apsaimniekošana un kvalitatīva pašaprūpe nav iespējama un nav vajadzīga īpaša kopšana.

Iespēja īrēt dzīvojamo platību „Rūķīšos” ir arī Saldus novada privatizēto dzīvokļu vai privātmāju īpašniekiem, ja tiek noslēgts uztura vai dāvinājuma līguma ar pašvaldību.

Lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu personai pieņem Dome.


Dzīvokļa istabiņa


Atpūtas telpas

Nepieciešamie dokumenti, kuri jāiesniedz pašvaldībai:

 • iesniegums par dzīvojamās platības īrēšanu;
 • VSAA izziņa par valsts sociālo pabalstu;
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.027/u);
 • invalīdiem-invaliditātes apliecība.

Krīzes istabas

Krīzes istabas pieejamas:

 • bērniem, kuri cietuši no vardarbības, ģimenēm un bērniem krīzes situācijās nodrošina sociālo un psiholoģisko palīdzību vai diennakts sociālo rehabilitāciju;
 • citām personām, kuru ievietošanu krīzes istabā pamato sociālais darbinieks ar situācijas aprakstu. Minēto personu uzturēšanās nodrošināšanai krīzes istabā nepieciešams Aģentūras lēmums;
 • pieaugušai personai ģimenes krīzes situācijā līdz 30 dienām.


Lai saņemtu palīdzību:

  • bērns personīgi griežas pēc palīdzības;
  • bērna vecāki vai aizbildnis vēršas pēc palīdzības;
  • lūgumu ievietot bērnu krīzes istabā var iesniegt bāriņtiesa, valsts vai pašvaldības policija, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestāde.   

Kontaktinformācija:
Adrese: Sociālā dzīvojamā māja “Rūķīši”, Melioratoru iela 9, “Namiķi”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861

Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja-sociālā darbiniece Gunta Āboliņa gunta.abolina@saldus.lv 29720455
Aprūpētāja Janina Reinholde 25426990
Aprūpētāja Sandra Grauduma 25426990
Aprūpētāja Rita Šķirinska 25426990
Aprūpētāja Inga Bula 25426990
Aprūpētāja Iveta Rutkovska 25426990
Apkopēja Daiga Vāce 25426990
Saldus novada p/a „Sociālais dienests”, Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
– Direktore – Ina Behmane, Tālr.: 29462913
– Sociālā darbiniece darbam ar pensijas vecuma personām – Inta Vanaga, Tālr.: 25636861
– Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem – Eva Līpiņa, Tālr.: 27843327
Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”

Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”

Dienas aprūpes centrs nodrošina sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un  pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00 (t.sk. ēdināšanu un, ja nepieciešams, transporta pakalpojumus Saldus pilsētā).

Dienas aprūpes centra “Saulespuķe” darbības mērķis ir radīt personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam ir noteikta indvaliditāte, iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās spējas.

Dienas aprūpes centra pakalpojumus var saņemt:

 • Saldus novada pašvaldības administratīvā teritorijā dzīvojošas personas (iespējams slēgt līgumu arī ar citu pašvaldību iedzīvotājiem), kam ir noteikta invaliditāte ar garīga rakstura traucējumiem;
 • personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu vai 16 gadu vecumu, ja nemācās.

Lai apmeklētu Dienas aprūpes centru “Saulespuķe” nepieciešams:

 • personas vai likumiskā pārstāvja iesniegums, ka vēlas apmeklēt Dienas aprūpes centru,
 • ģimenes ārsta izziņa, ka nav kontrindikāciju;
 • atzinums no psihiatra.

Dienas aprūpes centra “Saulespuķe” nodarbības:

 • mūzika;
 • sports;
 • galdniecība;
 • virtuves un pašaprūpes prasmju nodarbības;
 • individuālās nodarbības;
 • saskarsmes iemaņu apguve;
 • konsultācija un palīdzība klienta sociālo problēmu risināšanā;
 • radošās pašizteiksmes iemaņu apguve;
 • fiziskā un intelektuālā darba prasmju apguve;
 • aušanas, šūšanas, zīmēšanas, adīšanas, pērļošanas u.c. nodarbības;
 • dārza darbu prasmju apgūšana.

Plašā​ka informācija par DAC “Saulespuķe” jaunumiem un aktivitātēm sociālajā tīklā “facebook.com
https://www.facebook.com/dacsaulespuke/  Seko līdzi un dalies ar draugiem!
Mūsu kontakti:
Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801

Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja Maira Saulīte maira.saulite@saldus.lv 27842636
Sociālā darbiniece Madara Zgirska madara.zgirska@saldus.lv 27822944
Apmācības speciāliste Sandra Dīcmane 27822944
Apmācības speciāliste Agrita Rimkus 27822944
Apmācības speciāliste Sarmīte Jonaite 27822944
Apmācības speciālists Kaspars Zeltābols 27822944
Mūzikas pulciņa vadītāja Aivita Ārniece 27822944
Aprūpētāja Gunta Kvaste 27822944
Ģimenes atbalsta dienas centrs Saldū

Ģimenes atbalsta dienas centrs

Adrese Skrundas iela 5, Saldus, LV-3801
Tālr. 28648840
Darba laiks Darba dienās  9.00-12.00  13.00-18.00

Dienas centrā strādā:
divas sociālās pedagoģes – Anita Hļevicka un Aiga Pelca, interešu izglītības skolotāja Anita Šternberga un apkopēja Ingūna Rutkovska.

Dienas centrā iedzīvotājiem, kuri ir nokārtojuši trūcīgo vai maznodrošināto statusu, ir iespēja mazgāties un mazgāt veļu. Maksa par pakalpojumu:

 • uzrādot trūcīgas personas izziņu: duša – 0,50 euro; veļas mazgāšana – 1,00 euro;
 • uzrādot maznodrošinātas personas izziņu: duša – 1,42 euro; veļas mazgāšana – 1,42 euro;
 • uzrādot invaliditātes apliecību: duša – bez maksas.

Dienas centrā tiek organizētas bezmaksas vecāku izglītojošās grupas šādās apmācību programmās:

 • “Bērnu emocionālā audzināšana” (domāta vecākiem, kuriem ir bērni pirmsskolas vecumā);
 • “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (domāta vecākiem, kuriem ir bērni pusaudža vecumā);
 • “Bez pēriena, jeb kā ar mīlestību un cieņu audzināt bērnu” (grupā tiek runāts par pozitīvas disciplinēšanas metodēm).

Lai pieteiktos šajās grupās, interesentiem jāgriežas Sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļā vai piesakoties personīgi Ģimenes atbalsta dienas centrā.

Centrā tiek sniegtas individuālās konsultācijas bērnu audzināšanas jautājumos.

Dienas centrā ir izveidota  rotaļistaba, kas paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem. 1 x nedēļā notiek nodarbības māmiņām ar maziem bērniem. Šajās nodarbībās mazie ķipari dzied, dejo, piedalās dažādās radošās aktivitātēs, kā arī mācās draudzēties. Māmiņas savukārt sadraudzējas savā starpā, pārrunā nedēļas jaunumus, dalās pieredzē, tiekas ar speciālistiem.

Pēcpusdienās pēc skolas, centriņu apmeklē skolas vecuma bērni, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku. Bērniem centriņā ir iespēja piedalīties dažādās radošās un sportiskās aktivitātēs, kā arī spēlēt dažādas galda spēles. Centriņā tiek svinēti  svētki  gan saistībā ar tautas tradīcijām, gan valsts svētki. Regulāri tiek rīkotas ekskursijas un pārgājieni.

 
Informācija par Ģimenes atbalsta dienas centra plānotajiem pasākumiem – sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)

Druvas dienas centrs

Druvas dienas centrs

Adrese: Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
Tālrunis: 63839380
Vadītāja Elita Austere, Tālr.: 20283626, e-pasts: elita.austere@saldus.lv
Aprūpētāja Anna Roga
Dienas centra darba laiks:

Pirmdien 8.00-12.00 12.30-17.00
Otrdien 8.00-12.00 12.30-17.00
Trešdien 8.00-12.00 12.30-17.00
Ceturtdien 8.00-12.00 12.30-17.00
Piektdien 8.00-12.00 12.30-16.00
Druvas dienas centra mērķis ir pulcināt dažādu vecuma iedzīvotājus, interešu grupas, radot iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, apmeklēt informatīvus, izglītojošus pasākumus, pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Bērniem:
Saturīga brīvā laika pavadīšana – plašā izvēlē galda spēles, radošās nodarbības, konkursi, sacensības, izstādes, diskotēkas, rotaļu pēcpusdienas.

Pieaugušajiem:
Pulcēšanās vieta – pensionāriem, invalīdiem un citām iedzīvotāju mērķu grupām.
Tiek organizēti dažādi radoši, tematiski pasākumi, koncerti, izstādes, semināri, lekcijas, konkursi, nodarbības, ekskursijas, kopā tiek svinēti svētki, dzimšanas dienas, dzied, dejo.

Sociālo un cita veida pakalpojumu sniegšana:
Veļas mazgāšana, duša, asinsspiediena mērīšana, sporta trenažieru zāle, televizora skatīšanās, laikrakstu, grāmatu lasīšana, galda spēles.
Datoru publiskais pieejas punkts.

 
Informāciju par Druvas dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)

Ezeres dienas centrs

Ezeres dienas centrs

Adrese: Parka iela 4G, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
(Ezeres pagasta bērnudārza telpās, ieeja pa sētas vārtiem)

Dienas centra darba laiks:

Pirmdien 8.00-12.00 13.00-18.00
Otrdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Trešdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Ceturtdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Piektdien 8.00-12.00 13.00-16.00
Dienas centrā strādā:
sociālā darbiniece Madara Mūrniece, tālr.: 29118598, e-pasts: madara.murniece@saldus.lv
aprūpētāja Santa Grandberga, tālr.: 20286824

Dienas centrs piedāvā:

 • iespēju izmantot dušu (maksas pakalpojums, uzrādot izziņu par personas statusu piemērojama atlaide);
 • iespēju izmazgāt veļu (maksas pakalpojums, uzrādot izziņu par personas statusu piemērojama atlaide);
 • regulāri tikties, radoši darboties, izglītoties un pilnveidoties dažādu vecumu grupu iedzīvotājiem;
 • apmeklēt kvalificētu speciālistu konsultācijas, lekcijas, nodarbības u.tml.

 
Informāciju par Ezeres dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”).
Plašāka informācija par Ezeres dienas centra jaunumiem un aktivitātēm arī sociālajā tīklā “facebook.com
https://www.facebook.com/Ezeres-pagasta-Dienas-centrs-132887137336826/
Seko līdzi un dalies ar draugiem!

Jaunauces dienas centrs

Jaunauces dienas centrs

Adrese: “Liepas-20”, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893

Dienas centrā strādā:
Sociālā darbiniece Aina Klaipa, tālr.: 29394202, e-pasts: aina.klaipa@saldus.lv
Aprūpētāja Dzidra Jaksta

Dienas centra mērķgrupas:
pensionāri, bērni, ilgstošie bezdarbnieki un ģimenes ar bērniem.

Darba laiks un nodarbības: 

Pirmdienās no plkst. 13.00-17.00 Radošās nodarbības bērniem
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās no plkst. 13.00-17.00 Saturīga brīvā laika pavadīšana, rotaļas, spēles, pārgājieni
Otrdienās no plkst. 10.00-12.00 Radošās nodarbības pieaugušajiem
 • Gan bērniem, gan pieaugušajiem darbojas atbalsta grupas, pieejamas psihologa konsultācijas.
 • Darba dienās pieejami pakalpojumi: duša, veļas mazgāšana.

Informāciju par Jaunauces dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)

Jaunlutriņu dienas centrs

Jaunlutriņu dienas centrs

Adrese: Tautas nams, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876

Dienas centra darba laiks:

Pirmdien 8.00-12.00 13.00-18.00
Otrdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Trešdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Ceturtdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Piektdien 8.00-12.00 13.00-16.00

Dienas centrā strādā: 
Sociālā darbiniece Santa Arāja, tālr.: 26187131, e-pasts: santa.araja@saldus.lv
Aprūpētāja Gita Dumpe, tālr.: 25772412

Dienas centra darbības mērķis: Sociālo prasmju attīstīšana un pilnveidošana, saturīga un pilnvērtīga brīvā laika organizēšana un pavadīšana, sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšana bērniem, ģimenēm, pensijas vecuma cilvēkiem un citām iedzīvotāju grupām.

Dienas centra uzdevumi: 
1. Atbalstīt un sniegt palīdzību Dienas centra klientiem, lai pilnveidotu viņu sociālās iemaņas – kopīgi meklēt resursus un risinājumus konkrētām sociālām problēmām, nodrošinot individuālas un grupu konsultācijas, kā arī palīdzēt atjaunot klientu sociālās funkcionēšanas spējas un sekmēt viņu integrāciju sabiedrībā.

2. Organizēt, vadīt dažādu interešu grupu nodarbības, radot iespēju Dienas centra klientiem regulāri tikties, radoši darboties, izglītoties un pilnveidoties Dienas centra telpās un ārpus tām.

3. Organizēt Dienas centra klientiem atpūtas, sporta un citus pasākumus.

4. Organizēt Dienas centra klientiem kvalificētu speciālistu konsultācijas, lekcijas, seminārus, nodarbības u.tml.

5. Savstarpēji vienojoties, iesaistīt Dienas centra klientus telpu, apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbos.

6. Nodrošināt iespēju izmantot Dienas centrā maksas pakalpojumus – Duša 0,85 EUR, veļas mazgāšana 0,85 EUR 1 cikls.

 
Informāciju par Jaunlutriņu dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”).
Plašāka informācija par Jaunlutriņu dienas centra jaunumiem un aktivitātēm – sociālajos tīklos “facebook.com” un “draugiem.lv”
Seko līdzi un dalies ar draugiem!

Kursīšu dienas centrs

Kursīšu dienas centrs

Adrese: Kalna iela 7, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890

Dienas centra darba laiks:

Pirmdien 9.00-13.00
Otrdien 9.00-13.00
Trešdien 9.00-13.00
Ceturtdien 13.00-17.00
Piektdien 9.00-13.00

Dienas centrā strādā: 
Aprūpētāja Dina Voldiņa
Sociālā darbiniece Simona Homčenko, tālr.: 26656559, e-pasts: simona.homcenko@saldus.lv

Kursīšu dienas centrs nodrošina:

 • Saturīga brīvā laika pavadīšanu bērniem –
  • spēļu turnīri,
  • atjautības uzdevumu risināšana,
  • radošās nodarbības u.c.
 • Dažādas nodarbības pieaugušajiem –
  • radošās darbnīcas,
  • fiziskās aktivitātes,
  • dažādas tematiskas nodarbības.
 • 4 reizes gadā tiek rīkoti lielāki tematiski pasākumi, tādi kā, piemēram, Līgo svinēšana, ekskursijas pensionāriem u.c.
 • Kursīšu dienas centrā iespējams izmantot veļas mazgājamo automātu un dušu (vienojoties par laikiem ar Dinu Voldiņu).

Informāciju par Kursīšu dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)

Lutriņu dienas centrs “Kadiķītis”

Lutriņu dienas centrs “Kadiķītis”

Adrese: „Pasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Tālr.: 63823706
Darbinieki:
Sociālā pedagoģe Maija Broka, Tālr.: 20240447, e-pasts: maija.broka@saldus.lv
Sociālā darbiniece Inga Siliņa, Tālr.: 29159343, e-pasts: inga.silina@saldus.lv

 

Dienas centra piedāvājumi:

 • Veļas mazgāšanas pakalpojumi, žāvētājs;
 • Dušas pakalpojumi;
 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem;
 • Atbalsta, pašpalīdzības grupas, vecāku apmācību programma “Bez pēriena”
Dienas centra darba laiks Nodarbības sociālās pedagoģes Maijas Brokas vadībā
Pirmdien 8.00-12.00  13.00-18.00 8.00-12.00  13.00-17.00
Otrdien 8.00-12.00  13.00-17.00 8.00-12.00  13.00-17.00
Trešdien 8.00-12.00  13.00-17.00
Ceturtdien 8.00-12.00  13.00-17.00
Piektdien 8.00-12.00  13.00-16.00
Informāciju par Lutriņu dienas centra “Kadiķītis” plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)
Nīgrandes dienas centrs

Nīgrandes dienas centrs

Adrese: Burtnieku iela 6-2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Dienas centrā strādā:
aprūpētāja Laila Viežauska, Tālrunis: 20287185

Dienas centra darba laiks:

Pirmdien 9.00-17.00
Otrdien 9.00-17.00
Trešdien 11.00-20.00
Ceturtdien 9.00-17.00
Piektdien 9.00-16.00

Dienas centrs sniedz sociālo atbalstu, koordinē sabiedrisko organizāciju darbu un nodrošina tās ar telpām, ar mērķi, izprast iedzīvotāju vajadzības, dot iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, apmeklēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku un aktīvi iesaistīties pilsoniskas un atvērtas sabiedrības veidošanā.

Dienas centra mērķauditorija: pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes, personas, kuras vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs.
Dienas centrā ikdienas laipni tiek gaidīts ikviens, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt interesantas idejas. Centra aktivitātēs piedalās visu sabiedrības grupu pārstāvji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības, sociālā stāvokļa.

Dienas centra galvenie darbības virzieni:
• Veicināt personu spējas pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas;
• Sniegt apmeklētājiem profesionālu sociālo un psihosociālo palīdzību;
• Nodrošināt apmeklētājiem individuālās konsultācijas;
• Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas;
• Organizēt maksas pakalpojumu sniegšanu – veļas mazgāšana, dušas izmantošana (šie pakalpojumi ir pieejami arī Kalnos).
Pēc apmeklētāju pieprasījuma iespēju robežās cenšamies noorganizēt friziera un manikīra – pedikīra pakalpojumus.

Dienas centrs apmeklētājiem piedāvā šādus pakalpojumus:
• psihologu un citu speciālistu konsultācijas;
• informāciju par sociāliem pakalpojumiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, par iespējamajiem palīdzības veidiem: sociālo palīdzību, asistenta pakalpojuma piešķiršanu, rehabilitāciju, aprūpi mājās;
• praktiskas nodarbības jaunu prasmju un iemaņu apguvei;
• bērniem tematiskās nedēļas pēc tēmas aktualitātes un situācijas, izmantojot dažādas darba tehnikas (zīmēšana, aplicēšana, rokdarbi, konkursi, viktorīnas);
• skatīties televīziju;
• lasīt laikrakstus, žurnālus;
• spēlēt galda spēles – dambreti, šahu, novusu, galda hokeju;
• darboties Nevalstiskajās organizācijās, apvienībās, biedrībās, klubiņos, interešu un atbalsta grupās;
• gadskārtu ieražu un svētku atzīmēšana, gatavošanās tiem: dekoru, dāvaniņu, telpu noformēšana, konkursi, ticējumi;
• floristikas pulciņa dalībnieču darbošanās – dekoru pagatavošana Nīgrandes ciemata noformēšanai svētkos un ikdienā.

Informāciju par Nīgrandes dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)

Novadnieku dienas centrs

Novadnieku dienas centrs


Adrese:
,,Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
Dienas centrā strādā:
Sociālā pedagoģe –
Maija Broka, Tālr.: 20240447, e-pasts: maija.broka@saldus.lv
Sociālā darbiniece –
Līga Januševska, Tālr.: 22026128, e-pasts: liga.janusevska@saldus.lv

 

Dienas centra mērķis ir nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas, dot iespēju centra apmeklētājiem apmeklēt informatīvus un izglītojošus pasākumus. Dienas centra mērķauditorija – bērni, pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām, ģimenes ar bērniem, bezdarbnieki un personas, kas vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs.

Dienas centra piedāvājumi:

 • dažādas radošās nodarbības;
 • dažādu interešu pulciņi (rokdarbi, kulinārija, prāta spēles);
 • tematiskie pasākumi;
 • gadskārtu svētku svinēšanas pasākumi;
 • mazgāšanas pakalpojumi;
 • duša.

Dienas centra darba laiks:

Trešdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Ceturtdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Piektdien 8.00-12.00 13.00-17.00
​Informāciju par Novadnieku dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)
Pampāļu dienas centrs

Pampāļu dienas centrs

Adrese:
“Pumpuriņi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882
(Pampāļu pirmsskolas izglītības iestādes ēkā “Pumpuriņi”, 1.stāvā, ieeja pa centrālajiem vārtiem)
Tālr.: 26394054

Dienas centrā strādā:
sociālā darbiniece Dace Daugele un viņai palīdz Inga Melnbārde, kura rūpējas par telpu kārtību un dienas centra jaunāko apmeklētāju radošajām aktivitātēm.

Dienas centra darba laiks:

Darba dienās 13.00-17.00

Pampāļu dienas centrs piedāvā:

 • Saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem (zīmēšana, rotaļāšanās, galda spēļu spēlēšana, filmu skatīšanās)
 • Tematiskas pēcpusdienas un pasākumus senioriem un citām iedzīvotāju mērķa grupām
 • Izglītojošas, sociālo prasmju attīstošas atbalsta grupas vecākiem un bērniem
 • Sociālā darbinieka konsultācijas
 • Psihologa konsultācijas pēc pieraksta
 • Mājīgas telpas iedzīvotāju, biedrību un domubiedru sabiedriskajām aktivitātēm

 

​Informāciju par Pampāļu dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)

Rubas dienas centrs

Rubas dienas centrs

Adrese: “Kamenītes”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
Dienas centra darba laiks:

Pirmdien 8.00-12.00 13.00-18.00
Otrdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Trešdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Ceturtdien 8.00-12.00 13.00-17.00
Piektdien 8.00-12.00 13.00-16.00
Dienas centrā strādā:
sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca, tālr.: 26186722, e-pasts: sarmite.bergholca@saldus.lv
aprūpētāja Baiba Ķepalaite, tālr.: 27808656

Rubas pagasta dienas centrs sniedz šādus pakalpojumus:

 • Katru darba dienu sociālo pakalpojumu sniegšana – veļas mazgāšana, duša, asinsspiediena mērīšana.
 • Pirmdienās no plkst. 16.00 – 18.00 radošās nodarbības bērniem.
 • Trešdienās no plkst. 11.00 nodarbības pieaugušajiem.
 • Tiek organizētas atbalsta grupas gan pieaugušajiem, gan ģimenēm ar bērniem.
 • Ir iespēja apmeklēt individuālās psihologa konsultācijas.

Informāciju par Rubas dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)

Šķēdes dienas centrs

Šķēdes dienas centrs

Adrese: Skolas iela 11, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
Dienas centra darba laiks:

Darba dienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Dienas centrā strādā:
Sociālā darbiniece Santa Arāja, Tālr.: 26187131, e-pasts: santa.araja@saldus.lv
Aprūpētāja Inese Ādiņa

Šķēdes dienas centra darbības mērķis: Nodrošināt sociālo prasmju apguvi un pilnveidošanu, organizēt saturīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem, ģimenēm, pensijas vecuma cilvēkiem un citām iedzīvotāju grupām.

Šķēdes dienas centrā pieejamie pakalpojumi:

 • Sociālā darbinieka konsultācijas;
 • Psihologa konsultācijas;
 • Atbalsta grupu nodarbības.
 • Maksas pakalpojumi: veļas mazgāšana – 0.85 euro (1 cikls).

Šķēdes dienas centrā: pensionāri aktīvisti kopā svin dažādus svētkus, apmeklē koncertus, ekskursijas, tematiskās nodarbības un citas aktivitātes. Senioriem Izveidots deju kolektīvs “Pogas”, notiek mēģinājumi un uzstāšanās koncertos.

Dienas centrā aktīvi darbojas bērnu „Podzēnu” dramatiskais kolektīvs, notiek mēģinājumi un uzstāšanās dažādos pasākumos.

Bērniem tiek organizētas radošās un praktiskās nodarbības.

Informāciju par Šķēdes dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)
Sociālajā tīklā “facebook.com” ir izveidota mājas lapa “Šķēdes dienas centrs”, kur var iegūt jaunāko informāciju par aktivitātēm un aplūkot foto galerijas par notikušām aktivitātēm.

Vadakstes dienas centrs

Vadakstes dienas centrs

Adrese: “Krāces-2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895

Dienas centra darba laiks:

Pirmdien 9.00-12.00 13.00-16.00
Otrdien 9.00-13.00
Trešdien 13.00-19.00
Ceturtdien 9.00-13.00
Dienas centrā strādā:
Sociālā darbiniece Aina Klaipa, tālr.: 29394202, e-pasts: aina.klaipa@saldus.lv
Aprūpētāja Saule Freiberga, tālr.: 26600169

Dienas centra mērķauditorija ir bērni, jaunieši, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes un personas, kuri vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs.

Dienas centrā ir pieejami šādi pakalpojumi:

 • asinsspiediena mērīšana;
 • veļas mazgāšana;
 • duša;
 • reizi mēnesī brauc psihologs;

Ir iespēja pavadīt brīvo laiku radošajās nodarbībās, apgūt dažādas sociālas prasmes, izmantot trenažieru telpu, rotaļu telpu, skatīties televizoru, izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, reizi mēnesī pie mums ir frizieris.

Dienas centrs sadarbojas ar pagasta bibliotēku, kopā organizējot dažādas aktivitātes bērniem, arī ar kaimiņu pagastu dienas centriem – Jaunauci un Rubu.

Informāciju par Vadakstes dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)

Zirņu dienas centrs

Zirņu dienas centrs

Adrese: Bērzu iela 4, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853 
(bijušās Romas Katoļu draudzes kapelas telpās)

Dienas centra darba laiks:

Pirmdien 13.30-18.30
Otrdien 9.00-12.00 13.00-18.00
Trešdien 13.30-17.30
Ceturtdien 9.00-12.00 13.00-18.00
Piektdien 9.00-12.00 13.00-17.00

Dienas centrā strādā:
aprūpētāja Dace Zegnere
sociālā darbiniece Dace Ķeķe, Tālr. 27883721, e-pasts: dace.keke@saldus.lv

Zirņu dienas centrs piedāvā:

 • Radošās nodarbības bērniem
 • Saturīga brīvā laika pavadīšanu
 • Psihologa konsultācijas (pēc iepriekšējas vienošanās)
 • Grupu nodarbības (BEA, CAP, ja nokomplektē grupu)
 • Ekskursiju bērniem ar vecākiem (1x gadā)
 • Senioriem vingrošana (rudens, ziemas sezonā)

Maksas pakalpojumi Zirņu dienas centrā:

 • Duša – 1,45 euro / 0,74 euro (uzrādot trūcīgas personas (ģimenes) statusa izziņu)
 • Veļas mazgāšana – 1,45 euro / 0,74 euro (uzrādot trūcīgas personas (ģimenes) statusa izziņu)


​Informāciju par Zirņu dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”)

Zaņas dienas centrs

Zaņas dienas centrs

Adrese: Zaņas skola, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897

Dienas centra darba laiks:

Pirmdien 9.00-12.00 13.00-19.00
Otrdien 9.00-12.00 13.00-19.00
Trešdien 15.00-19.00
Ceturtdien 9.00-12.00 13.00-19.00
Piektdien 8.00-12.00 13.00-19.00
Dienas centrā strādā:
Aprūpētāja Inta Miceika, Tālr.: 28351670

Zaņas dienas centrā pieejams:

 • Radošās nodarbības bērniem un pieaugušajiem;
 • Saturīga brīvā laika pavadīšana;
 • Tematiskās pēcpusdienas un pasākumi Zaņas pagasta iedzīvotājiem un citiem, kas vēlas piedalīties;
 • Grupu nodarbības (BEA, CAP, ja nokomplektējās grupa);
 • Sociālā darbinieka un sociālās palīdzības organizatora konsultācijas;
 • Psihologa konsultācijas (reizi mēnesī);
 • Atkarības speciālista konsultācijas (reizi mēnesī);
 • Friziera pakalpojumi (iedzīvotājiem pēc nepieciešamības);
 • Publiskā interneta pieejas punkts;
 • Mājīgas telpas iedzīvotāju, biedrību un domubiedru sabiedriskām aktivitātēm.

Pakalpojumu sniegšana darba dienās:

 • Drukāšanas un kopēšanas pakalpojumi;
 • Duša;
 • Veļas mazgāšana.

​Informāciju par Zaņas dienas centra plānotajiem pasākumiem – skatīt sadaļā “Aktualitātes” (“Dienas centru aktivitātes”).
Plašāka informācija par dienas centra jaunumiem un aktivitātēm – sociālajā tīklā “draugiem.lv” Domubiedru grupā “Zaņas Pagasta Dienas Centrs“.