Struktūrvienības

Sociālās aprūpes centrs “Ābeles”

Sociālās aprūpes centrs “Ābeles” piedāvā mūsdienīgas un mierīgas vecumdienas

     

Sociālās aprūpes centrs “Ābeles” ir Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” struktūrvienība. Sociālās aprūpes centrs sniedz ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem.
Atrodamies – Saldus novadā, Lutriņu pagastā, netālu atrodas autoceļš Saldus – Kuldīga. Laba satiksme uz Saldu, Kuldīgu, Rīgu. Netālu atrodas bibliotēka, ambulance, veikals, klubs.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem. Sociālā pakalpojuma galvenais uzdevums nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkam māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām.

 

Sociālās aprūpes centrs apstiprinātā budžeta ietvaros veic šādas funkcijas:

 • klientu diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • klientu nodrošināšanu ar labiekārtotām istabiņām, kas aprīkotas ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, tehniskajiem palīglīdzekļiem;
 • vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu ēdināšanu četras reizes dienā;
 • klientu nodrošināšanu ar viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, veļu, personīgās higiēnas līdzekļiem;
 • sociālās aprūpes un rehabilitācijas organizēšanu atbilstoši klienta vecumam un veselības stāvoklim;
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta pakalpojumiem (nepieciešamības gadījumos konsultācijas pie speciālistiem), kā arī klientiem nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – medikamentiem (valsts kompensējamiem);
 • kultūras pasākumu, nodarbību, aktivitāšu organizēšanu,

Uzturēšanās maksa SAC “Ābeles”:

 • Saldus novadā deklarētai personai – 20.00 EUR dienā
 • Citās pašvaldībās deklarētai personai – 23.00 EUR dienā

Iesniedzamie dokumenti:

 • “Sociālā dienesta” lēmums;
 • pase vai personas apliecība;
 • ģimenes ārsta izziņa par lietotajiem medikamentiem un veselības stāvokli;
 • izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru no VSAA;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • novērtēšanas karte no pašvaldības sociālā darbinieka.

Kontaktinformācija:

Saldus novada p/a "Sociālais dienests" Sociālās aprūpes centrs "Ābeles"
Reģ. Nr. 90002119731
Juridiskā adrese Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Faktiskā adrese SAC "Ābeles", Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Tālr. +371 63831235
E-pasts abeles@saldus.lv
SAC "Ābeles" vadītāja Sarmīte Kušniruka, Tālr.: 25428390, e-pasts: sarmite.kusniruka@saldus.lv
Sociālā darbiniece Sandra Vernava, Tālr.: 26576362, e-pasts: sandra.vernava@saldus.lv
Medicīnas māsa, aprūpes personāls Tālr.: +371 63831136
Sociālais nams

SOCIĀLAIS NAMS

Adrese: Melioratoru iela 9, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861

Sociālajā namā atrodas:
– pašvaldības īres dzīvokļi,
– sociālie dzīvokļi,
– krīzes istabas,
– grupu dzīvokļi.

 

 

ĪRES DZĪVOKĻI UN SOCIĀLIE DZĪVOKĻI

Īres dzīvokļi un sociālie dzīvokļi tiek izīrēti personām, kuras Dome vai Domes deleģēta institūcija ir atzinusi par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un īrēt dzīvojamo telpu Sociālajā namā.

Kontakti:

 • Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas priekšsēdētāja Inta Vanaga, tālr. 25636861
 • Sekretāre, juriste Elīna Vilmane-Meženiece, tālr. 26464553

Īres maksu, līdzmaksājumu par uzturēšanos grupu dzīvoklī un sociālajam dzīvoklim piemērojamos īres un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksas atvieglojumus nosaka Dome.

GRUPU DZĪVOKĻI

Grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieejams pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvokļu darba laiks – diennakti.

   
Pakalpojuma saņemšanas kārtība:

Persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz:

 • iesniegumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu,
 • ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli ar norādi par personas funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību,
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālo pakalpojuma veidu.

KRĪZES ISTABAS

Krīzes istabas pieejamas:

 • bērniem, kuri cietuši no vardarbības, ģimenēm un bērniem krīzes situācijās nodrošina sociālo un psiholoģisko palīdzību vai diennakts sociālo rehabilitāciju;
 • citām personām, kuru ievietošanu krīzes istabā pamato sociālais darbinieks ar situācijas aprakstu. Minēto personu uzturēšanās nodrošināšanai krīzes istabā nepieciešams Sociālā dienesta lēmums;
 • pieaugušai personai ģimenes krīzes situācijā līdz 30 dienām.

Kontaktinformācija:

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja-sociālā darbiniece Gunta Āboliņa 29720455 gunta.abolina@saldus.lv
Sociālā rehabilitētāja Inga Bula 25426990 inga.bula@saldus.lv
Aprūpētāja Rita Šķirinska 25426990
Aprūpētāja Daiga Vāce 25426990
Aprūpētāja Agrita Karlevica 25426990
Aprūpētāja Iveta Rutkovska 25426990
Aprūpētāja Sandra Grauduma 25426990

Grupu dzīvoklis Ezeres pagastā

GRUPU DZĪVOKLIS

Adrese: Parka iela 5, dzīvoklis 13, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV 3891

Grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieejams pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Grupu dzīvokļa iemītnieki saņem speciālistu atbalstu dienas laikā, diennakts uzraudzība tiek nodrošināta ar “Drošības pogas” palīdzību.

virtuve     grupu dzīvoklis Ezeres pagastā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība:
Persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz:

 • iesniegumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu,
 • ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli ar norādi par personas funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību,
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālo pakalpojuma veidu.

Kontakti:

 • Vadītāja-sociālā darbiniece Gunta Āboliņa, tālr. 29720455, e-pasts: gunta.abolina@saldus.lv
 • Sociālā rehabilitētāja Inga Bula, tālr. 25426990, e-pasts: inga.bula@saldus.lv
Grupu dzīvoklis Pampāļu pagastā

GRUPU DZĪVOKLIS

Adrese: Ozolu iela 6, dzīvoklis 13, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV 3882

Grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieejams pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Grupu dzīvokļa iemītnieki saņem speciālistu atbalstu dienas laikā, diennakts uzraudzība tiek nodrošināta ar “Drošības pogas” palīdzību.

   

Pakalpojuma saņemšanas kārtība:
Persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz:

 • iesniegumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu,
 • ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli ar norādi par personas funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību,
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālo pakalpojuma veidu.

Kontakti:

 • Vadītāja-sociālā darbiniece Gunta Āboliņa, tālr. 29720455, e-pasts: gunta.abolina@saldus.lv
 • Sociālā rehabilitētāja Inga Bula, tālr. 25426990, e-pasts: inga.bula@saldus.lv
 • Aprūpētāja Gaļina Poļakova
Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”

Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”

Dienas aprūpes centrs nodrošina sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un  pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00 (t.sk. ēdināšanu un, ja nepieciešams, transporta pakalpojumus Saldus pilsētā).

Dienas aprūpes centra “Saulespuķe” darbības mērķis ir radīt personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam ir noteikta indvaliditāte, iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās spējas.

Dienas aprūpes centra pakalpojumus var saņemt:

 • Saldus novada pašvaldības administratīvā teritorijā dzīvojošas personas (iespējams slēgt līgumu arī ar citu pašvaldību iedzīvotājiem), kam ir noteikta invaliditāte ar garīga rakstura traucējumiem;
 • personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu vai 16 gadu vecumu, ja nemācās.

Lai apmeklētu Dienas aprūpes centru “Saulespuķe” nepieciešams:

 • personas vai likumiskā pārstāvja iesniegums, ka vēlas apmeklēt Dienas aprūpes centru,
 • ģimenes ārsta izziņa, ka nav kontrindikāciju;
 • atzinums no psihiatra.

Dienas aprūpes centra “Saulespuķe” nodarbības:

 • mūzika;
 • sports;
 • virtuves un pašaprūpes prasmju nodarbības;
 • individuālās nodarbības;
 • saskarsmes iemaņu apguve;
 • konsultācija un palīdzība klienta sociālo problēmu risināšanā;
 • radošās pašizteiksmes iemaņu apguve;
 • fiziskā un intelektuālā darba prasmju apguve;
 • aušanas, šūšanas, zīmēšanas, adīšanas, pērļošanas u.c. nodarbības;
 • dārza darbu prasmju apgūšana.

Mūsu kontakti:
Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja Maira Saulīte 27842636 maira.saulite@saldus.lv
Sociālā darbiniece Madara Zgirska 27822944 madara.zgirska@saldus.lv
Radošo nodarbību vadītāja Ina Brigzna 27822944
Mūzikas pulciņa vadītāja Aivita Ārniece 27822944
Sociālā rehabilitētāja-aprūpētāja Gunta Kvaste 27822944
Specializētās darbnīcas

SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS

Adrese: Skrundas iela 5, Saldus, LV-3801 (ieeja sētas pusē)

Specializētās darbnīcas ir Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” struktūrvienība, kas paredzētas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Specializēto darbnīcu uzdevumi:

 • nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (klientu) sociālo integrāciju, veicinot amata iemaņu apguvi,
 • apmācot klientu noteiktām amata iemaņām un iegūtās zināšanas pielietot praksē (arodam, noteiktas funkcijas apguve),
 • organizēt klientu nepieciešamo praktisko patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu apgūšanu.

Specializēto darbnīcu pakalpojumu piešķir personām ar garīgā rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • Iesniegums,
 • Izziņa no psihiatra par kontrindikāciju neesamību Specializēto darbnīcu apmeklējumiem.  

DARBNĪCU darba laiks: no plkst. 8.00 līdz 17.00
Nepieciešamības gadījumā var tikt noteikts individuāls apmeklējuma režīms.

Tekstilapstrādes darbnīca

   

Kokapstrādes darbnīca

 

Kontaktinformācija:

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja Maira Saulīte 27842636 maira.saulite@saldus.lv
Sociālā darbiniece Madara Zgirska 27822944 madara.zgirska@saldus.lv
Sociālā rehabilitētāja-apmācību speciāliste Agrita Rimkus 20289712 agrita.rimkus@saldus.lv
Apmācību speciāliste Linda Kislina 20289712
Apmācību speciālists Kaspars Zeltābols 20289712
Daudzfunkcionālais centrs “JUMIS”

Daudzfunkcionālais centrs “JUMIS”

Adrese: Skrundas iela 5, Saldus, LV-3801

Kas var apmeklēt “Jumi”?

Daudzfunkcionālais centrs “Jumis” sniedz divu veida pakalpojumus: sociālo rehabilitāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem,  un atbalsta pasākumus bērniem un vecākiem.


Ēkas 2. STĀVĀ (ieeja no sētas vai braucot ar liftu)
var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

 • Sociālā darbinieka konsultācijas,
 • Psihologa konsultācijas,
 • Mūzikas terapijas nodarbības,
 • Montesori nodarbības,
 • Pirkstu motorikas nodarbības,
 • Sociālā rehabilitētāja konsultācijas.

 

Piesakoties pie centra speciālistiem vecāks kopā ar bērnu var apmeklēt sensoro istabu. Ja bērns pieņems un būs drošs, tad sensorā istabā varēs darboties kopā ar sociālo rehabilitētāju.

 

Šobrīd jau tiek nodrošināta atbalsta grupa vecākiem, kuriem ģimenē ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, bet noteikti, ja ir interese un vēlme arī citiem vecākiem iesaistīties, lūgums sazināties ar centra speciālistiem.

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir izvērtēti un saņēmuši individuālo atbalsta plānu, var saņemt sekojošas apmaksātas konsultācijas:

 • audiologopēda,
 • ergoterapeita,
 • fizioterapeita,
 • rehabilitologa konsultācijas.

Lai saņemtu pakalpojumus, bērnu vecākiem (aizbildņiem vai audžuģimenēm) nepieciešams vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu.

CENTRA DARBA LAIKS: darba dienās no plkst. 9.00 – 18.00

Pieteikšanās nodarbībām pa telefonu: 26486675


Ēkas 1. STĀVĀ (Ģimenes atbalsta dienas centrs)
strādā sociālie pedagogi un interešu izglītības speciālists, kuri sniedz atbalstu bērniem un vecākiem, organizē saturīgu brīvo laiku bērniem un nodrošina gan izglītojošas, gan atbalsta grupas vecākiem.

Šobrīd tiek organizētas bezmaksas vecāku izglītojošās grupas šādās apmācību programmās:

 • “Bērnu emocionālā audzināšana” (domāta vecākiem, kuriem ir bērni pirmsskolas vecumā);
 • “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (domāta vecākiem, kuriem ir bērni pusaudža vecumā);
 • “Bez pēriena, jeb kā ar mīlestību un cieņu audzināt bērnu” (grupā tiek runāts par pozitīvas disciplinēšanas metodēm).

Lai pieteiktos šajās grupās, interesentiem jāgriežas Sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļā vai piesakoties personīgi pie sociālajiem pedagogiem.

Centrā sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem tiek sniegtas individuālās konsultācijas par bērnu audzināšanas jautājumiem.

Dienas centrā ir izveidota  rotaļistaba, kas paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem. Vienu reizi nedēļā notiek nodarbības māmiņām ar maziem bērniem. Šajās nodarbībās mazie ķipari dzied, dejo, piedalās dažādās radošās aktivitātēs, kā arī mācās draudzēties. Māmiņas, savukārt, sadraudzējas savā starpā, pārrunā nedēļas jaunumus, dalās pieredzē, tiekas ar speciālistiem.

Pēcpusdienās pēc skolas, centriņu apmeklē skolas vecuma bērni, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku. Bērniem centriņā ir iespēja piedalīties dažādās radošās un sportiskās aktivitātēs, kā arī spēlēt dažādas galda spēles. Centriņā tiek svinēti  svētki  gan saistībā ar tautas tradīcijām, gan valsts svētki. Regulāri tiek rīkotas izglītojošas ekskursijas un pārgājieni.

Bērniem tiek radīta iespēja pēc skolas izpildīt mājas darbus. Centra speciālisti sazinās arī ar skolu sociālajiem pedagogiem, jo katrs ar savām kompetencēm un zināšanām var sniegt atbalstu kopumā visai ģimenei.

Speciālisti ir apguvuši zināšanas un prasmes, lai preventīvi izglītotu arī pusaudžus par viņiem aktuālām tēmām.


Dienas centrā iedzīvotājiem, kuri ir nokārtojuši trūcīgo vai maznodrošināto statusu, ir iespēja mazgāties un mazgāt veļu. Maksa par pakalpojumu:

 • uzrādot trūcīgas personas izziņu: duša – 0,50 euro; veļas mazgāšana – 1,00 euro;
 • uzrādot maznodrošinātas personas izziņu: duša – 1,42 euro; veļas mazgāšana – 1,42 euro;
 • uzrādot invaliditātes apliecību: duša – bez maksas.

Kontaktinformācija:

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja-sociālā darbiniece Agrita Sleže 26144915 agrita.sleze@saldus.lv
Sociālā pedagoģe Anita Hļevicka 28648840 anita.hlevicka@saldus.lv
Sociālā pedagoģe Aiga Pelca 28648840 aiga.pelca@saldus.lv
Interešu izglītības skolotāja Anita Šternberga 28648840 anita.sternberga@saldus.lv
Mūzikas terapeite Liene Ventere 29401255 liene.ventere@saldus.lv
Psiholoģe Kristīne Šķērstiņa 29372842 kristine.skerstina@saldus.lv
Sociālā rehabilitētāja Ginta Edolfa 26486675
Aprūpētāja-dežurante Sarmīte Jonaite 26486675