Sociālā palīdzība

Trūcīgā un maznodrošinātā statusa noteikšana

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātam statusam:

 • ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, līdz 300 euro;
 • ģimene vai persona, kura dzīvo atsevišķi no bērniem un, ja ģimenē ir vismaz viens pieaugušais darbspējas vecumā vai strādājošs pensionārs vai invalīds, līdz 220 euro;
 • ģimene vai atsevišķi dzīvojoši nestrādājoši pensionāri vai nestrādājošas personas ar invaliditāti, līdz 275 euro;
 • vientuļš (kam nav Civillikumā noteikto apgādnieku) nestrādājošs pensionārs vai pilngadīga persona ar invaliditāti, līdz 320 euro.

Statusa iegūšanai jāiesniedz vai jāuzrāda dokumenti:

 • Strādājošas personas – izziņu par ienākumiem no algota darba, par pēdējiem trīs mēnešiem (pirms un pēc nodokļu nomaksas);
 • Bezdarbnieks – jābūt reģistrētam Nodarbinātības Valsts Aģentūrā;
 • Citus ģimenes (personas) ienākumu apliecinošus dokumentus – izziņa par stipendijas lieluma apmēru, autoratlīdzības saņemšanu, honorāriem, uzturlīdzekļiem, saņemto mantojumu, dāvinājumu, dividendēm, par ienākumiem no saimnieciskās darbības, no kustamās mantas vai nekustamā īpašuma nomas, par ienākumiem no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, citi ienākumi – naudas līdzekļi vai materiālā palīdzība pārvērsta naudas izteiksmē, kas pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijuši personas rīcībā, tai skaitā ienākumi no gadījuma darbiem, fizisko vai juridisko personu ģimenei (personai) sniegtā materiālā palīdzība, aizņēmumi u.c.;
 • Kredītiestādes konta izdrukas ar ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem pilniem trīs mēnešiem;
 • Tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, zvērināta tiesu izpildītāja apliecinājums par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, apturēšanu;
 • Bērniem no 15 gadiem – izziņu no mācību iestādes, kurā, ja bērns mācās arodskolā, profesionālajā vidusskolā vai koledžā, jānorāda stipendijas apmērs, un bērna kredītiestādes konta izdrukas ar ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem pilniem trīs mēnešiem;
 • Augstskolā studējošiem dienas nodaļas studentiem – izziņu no mācību iestādes un kredītiestādes konta izdrukas ar ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem trīs mēnešiem;
 • Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase), personas invaliditātes apliecība vai citi dokumenti pēc Aģentūras darbinieku pieprasījuma;
 • Nolēmums, ka īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus no īpašuma vai rīkoties ar to, vai ja 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ.

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts

Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Atbalsta pakas

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektus (pakas ar pārtikas, higiēnas un saimniecības precēm, un mācību piederumiem) tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras:

 • atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);
 • atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
 • nonākušas krīzes situācijā.

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?

Papildus informāciju skatīt: www.atbalstapakas.lv
http://www.redcross.lv/darbibas-jomas-2/socialais-atbalsts/eiropas-atbalsta-fonds-vistrucigakajam-personam/

Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas īres, apsaimniekošanas, pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai.
Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Pabalstu piešķir par laika periodu, uz kuru ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, bet ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 31. decembrim.
Dzīvokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • īres, apsaimniekošanas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, rēķinus, atsevišķi uzrādot ģimenes (personas) maksājumus par dzīvokli;
 • cietā kurināmā iegādi apliecinošu dokumentu, kas izsniegts kārtējā kalendāra gadā, kurā norādīts saņēmēja vārds uzvārds, un kurināmā piegādes adrese,
 • spēkā esošu īres līgumu;
 • apliecinājumu par nekustamā īpašuma tiesisku iegūšanu;
 • ja ir tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvokļa, iesniedz apliecinājumu par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu.

Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzēja kontā vai pabalsta pieprasītāja norādītajā kontā, ja pakalpojums par cietā kurināmā iegādi apmaksāts no saviem līdzekļiem.

Dzīvokļa pabalsta apmērs:

 • trūcīgai ģimenei: 25,00 euro + 5,00 euro par katru bērnu x statusa mēneši;
 • trūcīgai atsevišķi dzīvojošai personai: 35,00 euro x statusa mēneši;
 • maznodrošinātai ģimenei (personai): 20,00 euro + 5,00 euro par katru bērnu x statusa mēneši.

Dzīvokļa pabalsts dzīvokļos vai mājās, kurās ir malkas vai cita individuālā apkure, tiek piešķirts kurināmā iegādei aprēķinātā pabalsta apmērā statusa laikā. Pabalsta daļu līdz 50% var izmantot dzīvojamās telpas īrei, apsaimniekošanai un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kas nepārsniedz faktiskos maksājumus.

Ierobežojumi dzīvokļa pabalsta saņemšanai:
– ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvokļa;
– nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Veselības pabalsts
Veselības pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, uz statusa laiku līdz 130,00 euro personai kārtējā kalendāra gadā.
Veselības pabalstu var saņemt ģimenes (personas), kurām ienākumu līmenis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, bet pārsniedz kustamā un nekustamā īpašuma apjomus, iesniedzot iesniegumu un aizpildot deklarāciju, kuras periods ir seši mēneši. Veselības pabalstu var saņemt deklarācijas perioda laikā, nepārsniedzot 175,00 euro personai kārtējā kalendāra gadā.

Veselības pabalstu piešķir, pamatojoties uz ārstniecības personu un iestāžu apstiprinātiem dokumentiem, kuros ir norādīts pacienta vārds, uzvārds un personas kods, un kuri ir izrakstīti kārtējā kalendāra gadā.

Veselības pabalsta saņemšanai iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu;
 • ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, pamatojumu veiktajai manipulācijai, pakalpojumam vai preces iegādei;
 • maksājumu apliecinošu dokumentu kopiju vai rēķinu par pakalpojumu ārstniecības iestādēs kopiju, vai maksājumu apliecinošu dokumentu kopiju par medikamentiem vai receptēm uz pabalsta pieprasītāja vai tā ģimenes locekļa vārda, pēc nepieciešamības uzrādot dokumenta oriģinālu.

Pieaugušie drīkst izmantot 50,00 euro no bērniem domātā veselības pabalsta. Pieaugušās personas savā starpā drīkst izmantot neizmantoto ģimenes locekļu pabalsta daļu.

Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē

Tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm uz statusa laiku.

Pabalstu ģimenēm var piešķirt izvērtējot ienākumus, bet neizvērtējot īpašumus.

Pabalsta apmērs ir līdz 2,00 euro dienā.

Pabalsts bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai
Pabalstu bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai (apģērbu un skolas piederumu iegādei bērniem) piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērni, kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem.

Pabalsta apmērs bērnam 40,00 euro kārtējā kalendāra gadā.

Pieprasot pabalstu, jāiesniedz iesniegums, darījumu apliecinošs dokuments – kvīts, čeks u.c., kas izsniegti kārtējā kalendāra gadā.

Pabalsts Saldus novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1.klasē

Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no vecākiem, kura dzīvesvieta deklarēta Saldus novadā un bērns vai bērni pirmo reizi uzsāk mācības Saldus novada pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē. Pabalsts tiek piešķirts bez ģimenes materiālās situācijas izvērtēšanas.

Pabalsta apmērs ir 50,00 euro vienam bērnam.

Pabalstu var pieprasīt no 1.jūlija līdz 30.septembrim gadā, kad bērns uzsāk mācības 1.klasē.

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Vismaz vienam no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas brīža, pamata dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Saldus novadā.
Pabalsta apmērs ir 143,00 euro par katru jaundzimušo bērnu. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Lai saņemtu pabalstu:

 • jāiesniedz rakstveida iesniegumu, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bāriņtiesas lēmumu par aizbildniecības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis, un jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu;
 • ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz rakstveida iesniegumu, ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā) un jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Vienreizējs pabalsts Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir personām 70, 75, 80, 85, 90 gadu jubilejā un pēc 90 gadu sasniegšanas katra gada jubilejā, kuru dzīvesvieta deklarēta un pastāvīgi dzīvo Saldus novadā.

Vienreizējā pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

Vienreizējs pabalsts Saldus novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu

Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Saldus novadā ne mazāk kā 6 mēnešus pirms pabalsta piešķiršanas dienas.

Vienreizējā pabalsta apmērs ir 150,00 euro.

Pabalsti bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas

Tiesības saņemt pabalstus pilngadību sasniegušam bērnam ir, ja par ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Saldus novada bāriņtiesa.
Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstus izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”.

Pabalstu veidi un apmērs:

 • Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
 • Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 499,42 euro. Pabalstu var izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.
 • Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai tiek maksāts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācības.
 • Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī. Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz iesniegumu, īres/apsaimniekošanas līgumu un pakalpojumu līgumus, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī rēķinus. Pabalsts tiek aprēķināts pēc izdevumiem par īri/apsaimniekošanu, par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav īres maksā. Kopējais aprēķinātais dzīvokļa pabalsts nepārsniedz 50,00 euro mēnesī.

Pabalsti audžuģimenei
Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts ar mērķi nodrošināt bērna pamatvajadzības.
Pabalsta veidi un apmērs:

 • Pabalsta apmērs par katru audžuģimenē ievietoto bērnu ir divkāršs Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērs bērnam, izmaksājams vienu reizi mēnesī;
 • Par katru audžuģimenē ievietoto bērnu, kura uzturēšanās laiks ir īsāks par mēnesi, ir divkāršs Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērs bērnam proporcionāli dienu skaitam;
 • Audžuģimene par katru ģimenē ievietoto bērnu, kura uzturēšanās audžuģimenē ir ilgāka par vienu mēnesi, saņem vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 35% no valstī noteiktās minimālās darba algas, kuru izmaksā vienu reizi pie līguma slēgšanas;
 • Audžuģimene par katru ģimenē ievietotu bērnu, kurš audžuģimenē uzturējies vismaz 6 mēnešus, saņem pabalstu 35% no valstī noteiktās minimālās darba algas, izmaksā vienu reizi gadā.

Pabalstus izmaksā, pamatojoties uz noslēgto līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē starp Saldus novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” un audžuģimeni.

Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai piešķir, iesniedzot iesniegumu un aizpildot Iztikas līdzekļu deklarāciju, kuras periods ir seši mēneši. Lēmumu par pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai piešķiršanu un tā apmēru pieņem Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sociālās situācijas izvērtēšanu un iesniegtajiem dokumentiem (čeki, kvītis, rēķini u.c.).

Pabalstu piešķir līdz 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (250 euro) ģimenei (personai) kārtējā kalendāra gadā.

Pabalsts krīzes situācijā
Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai), kura, citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, vai tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīsdesmit kalendāra dienu laikā no situācijas rašanās brīža un klāt pievienoti situāciju apliecinošie dokumenti, apsekošanas akts un sociālā darba speciālista situācijas apraksts. Iesniegumā par palīdzības pieprasīšanu krīzes situācijā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru.

Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā un tā apmēru pieņem Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, līdz 720,00 euro vienai ģimenei (personai).

Apbedīšanas pabalsts

Personai, kura uzņēmusies Saldus novada iedzīvotāja apbedīšanu, piešķir apbedīšanas pabalstu:

 • 300,00 euro par personu, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;
 • starpību līdz 300,00 euro par personu, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 300,00 euro.