Par atbalsta sniegšanu ģimenēm ar bērniem

23. aprīļa domes sēdē, saistībā ar ārkārtējās situācijas pagarinājumu valstī, nolēma piešķirt pabalstu ģimenēm ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā 15,00 eiro apmērā vienam izglītojamam. Ja bērns ir no daudzbērnu ģimenes, tad papildus piešķirt pabalstu 10,00 eiro apmērā vienai ģimenei par katru bērnu, kurās viens no vecākiem un bērni dzīvesvietu ir deklarējuši Saldus novada administratīvajā teritorijā (par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts ģimenēm, kurās ir vispārizglītojošās skolas izglītojamie (no 1. klases līdz 12. klasei) un kurās viens no vecākiem un bērni dzīvesvietu ir deklarējuši Saldus novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsti tiks piešķirti bez materiālās situācijas izvērtēšanas, pārskaitot uz iesniegumā norādītās personas kredītiestādes konta numuru. Pabalsti tiks izmaksāti par laika periodu no 15.04.2020. līdz 12.05.2020.

Iesniegums par pabalstu piešķiršanu jāiesniedz līdz 15.05.2020. plkst. 24.00 Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, Slimnīcas ielā 3a, Saldū, (iemetot pastkastītē) vai attālinātajās klientu pieņemšanas vietās pagastos, vai sūtot uz e-pastu: krize@saldus.lv

Iesnieguma veidlapu skatīt šeit.
Iesnieguma veidlapas novietotas arī pie ieejas “Sociālā dienestā” Saldū un pagastos.