Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (EAFVP)

Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja” īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) ietvaros atbalstāmās darbības Saldus novadā.

Saskaņā ar 2018. gada 18. decembra Ministru Kabineta (MK) apstiprinātajiem grozījumiem 25.11.2014. MK noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, Eiropas Savienības pārtikas un materiālās palīdzības atbalsts noteikts sekojošs:

  • grozījumi paredz, ka no 2019. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda atbalstu papildus var saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242,00, līdzšinējo EUR 188,00 vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par EUR 242, Fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes (izziņā par personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem).
  • Visām pilngadīgajām personām ir iespēja saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt, ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.
  • Vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā var saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Lai saņemtu atbalsta komplektu, jāuzrāda izziņas oriģināls. Paku izsniedzējam obligāti izziņas otrā pusē jāuzspiež zīmogs un jāuzraksta izsniegto paku veids un skaits.

Papildus informāciju lūdzam skatīt www.atbalstapakas.lv
un
http://www.redcross.lv/darbibas-jomas-2/socialais-atbalsts/eiropas-atbalsta-fonds-vistrucigakajam-personam/

Atbalsta komplektu izdales vietas, darba laiki, atbildīgās personas Saldus novadā:

1. Skrundas iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Pirmdienās,

Ceturtdienās

10.00-16.00

Dace Poruka

29604113, 27710759

2. Šķēdes pagasta pārvaldes Šķēdes dienas centrs, Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875 Ceturtdienās

13.00-16.00

Inese Ādiņa

26967460

3. Jaunlutriņu dienas centrs „Tautas nams”, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876 Pirmdienās

9.00-12.00

Gita Dumpe

27610684

4. „Kamenītes”, Ruba, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894 Pirmdienās

8.00-12.00, 13.00-18.00

Ceturtdienās

8.00-12.00, 13.00-15.00

Sarmīte Bergholca

26186722

5. „Krāces”, Vadakste, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895 Pirmdienās

9.00-12.00

Inese Misiņa

27047210

6. Nīgrandes pagasta kultūras nams, Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898 Pirmdienās; Ceturtdienās

13.00-17.00

Daiva Deļišina

26268678

7. Kursīšu pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890 Otrdienās

9.00-16.00

Dace Meļķerte

29345806

8. Sociālā dzīvojamā māja “Rūķīši”, Melioratoru iela 9, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861 Pirmdienās  

 9.00-12.00

Gunta Āboliņa

29720455, 25426990

9. Druvas dienas centrs, Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862 Pirmdiena – Ceturtdiena 

9.00-17.00 

Piektdiena 9.00-16.00

Elita Austere

63839380, 20283626

10. Jaunauces pagasta dienas centrs, “Liepas”, dz.20, Jaunauce, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893 Ceturtdienās

8.00-12.00

Aina Klaipa

29394202

11. Zaņas pamatskola, Zaņa, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897 Otrdienās, Ceturtdienās

8.00-14.00

Ilga Erlecka 

22497085

12. “Pumpuriņi”, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882 Ceturtdienās

15.00-17.00

Dace Daugele

26394054

13. Zvārdes pagasta pārvalde, „Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883 Pirmdienās,

Trešdienās

 9.00-15.00

Inese Auziņa

29250539

14. Ezeres pagasta pārvalde, Centra iela 4, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891 Ceturtdienās 

9.00-12.00

Kristīne Puķina

29432818