Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Sociālās aprūpes centrs «Ābeles»

  Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" Sociālās aprūpes centrs “Ābeles”
  Vadītāja: Sarmīte Kušniruka, Tālr.: 25428390
  Adrese: “Ābeles”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
  Tālr.: 63831235; 63831136
  E-pasts:

   

  Aprūpes centrā tiek uzņemtas pensijas vecuma personas, pirmās un otrās grupas invalīdi no 18 gadu vecuma – klienti, kuri vecuma un/vai funkcionālo un/vai garīga rakstura traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt, kuriem dzīvesvieta deklarēta Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un arī citu pašvaldību iedzīvotāji. 

  SAC “Ābeles” nodrošina iemītniekus:
  • ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
  • apgādā iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem, ja pašam cilvēkam dažādu apstākļu dēļ to nav;
  • organizē iemītnieku medicīnisko aprūpi;
  • organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
  • veic sociālās, darba un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
  • ja nepieciešams, apgādā iemītnieku ar rehabilitācijas līdzekļiem;
  • organizē kultūras un atpūtas pasākumus;
  • organizē garīgo aprūpi;
  • organizē palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.
  Maksa par klienta uzturēšanos sociālās aprūpes centrā "Ābeles":
  480,00 euro mēnesī - Saldus novada iedzīvotājiem;
  686,00 euro mēnesī - citu novadu iedzīvotājiem.

  Kārtībā, kādā persona tiek uzņemta aprūpes centrā:
  1. Saldus novada teritorijā deklarētā persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz Saldus novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (Saldus pilsētas teritorijā dzīvojošie) vai attiecīgās pagasta pārvaldes sociālajam darbiniekam (attiecīgā pagasta novada teritorijā dzīvojošie) iesniegumu un pārējos dokumentus, atbilstoši 21.04.2008. MK noteikumiem Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.
  2. Sociālais darbinieks novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam.
  3. Saldus novada p/a „Sociālais dienests” pēc visu dokumentu saņemšanas 10 darbdienu laikā izvērtē un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas atbilstošo sociālo pakalpojumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.
  4. Lēmumā tiek norādīts pakalpojuma līdzfinansētājs, ja klienta ienākumi nesedz pakalpojuma samaksas apmēru. Ja iesnieguma saņemšanas brīdī sociālās aprūpes centrā brīvu vietu nav, persona tiek reģistrēta pakalpojuma saņemšanas rindā.
  5. Sociālās aprūpes centrs slēdz līgumu ar klientu, viņa apgādnieku vai ar pašvaldību atbilstoši 27.05.2003. MK noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.
  6. Gadījumā, ja klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu un par pakalpojumu jāmaksā viņa apgādniekam, bet arī apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā pašvaldība.
  Klientus aprūpes centrā ievieto, pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
  • Klienta personas apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte;
  • Izziņa par deklarēto dzīves vietu;
  • VSAA izziņa par klienta pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru;
  • Klienta vai apgādnieka rakstisks iesniegums par uzņemšanu aprūpes centrā;
  • “Sociālā dienesta” lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu;
  • Pensionāra vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja apliecība;
  • Invaliditāti apliecinošs dokuments, ja pakalpojumu vēlas saņemt klients ar invaliditāti;
  • Ģimenes ārsta izziņa par klienta veselības stāvokli, izziņā tiek norādīts medicīnisko kontrindikāciju neesamība;
  • Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un rekomendāciju pakalpojuma saņemšanai vispārēja tipa ilgstošas aprūpes institūcijā.
  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks - gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība