Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Valsts nodrošināts sociālās rehabilitācijas kurss personām ar funkcionāliem traucējumiem

  Pakalpojuma mērķis:
  Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  • personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam "Par valsts pensijām"), kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā;
  • politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  • personas ar prognozējamu invaliditāti.
  Pakalpojums ietver:
  Līdz 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā.
  Sociālais darbinieks attiecīgās personas klāt­būtnē novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funk­cionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam, identificē sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā un sastāda novērtējuma protokolu.

  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  1. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts atzinums, kurā norādīts funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods atbilstoši SSK–10, kā arī medicīniskās kontrindikācijas (ja tādas ir), kuru dēļ persona nedrīkstētu saņemt pakalpojumus.
  2. Persona iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu un ārsta atzinumu. Persona ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā, iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, vai norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas.
  3. Pašvaldības sociālais dienests reģistrē dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par personas atbilstību vai neatbilstību pakalpojuma saņemšanai un par lēmumu informē personu. Lēmumu nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.
  Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē 31.03.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.279 “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība