Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Specializētā transporta pakalpojums

  Pakalpojuma mērķis :
  Atbalsta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem.

  Pakalpojuma mērķa grupa :
  Personas, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un nespēja patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādes vai stacionāra.

  Pakalpojums ietver:
  • Klienta gaidīšanu izmeklējumu, manipulāciju vai konsultāciju laikā medicīnas iestādē;
  • Personas pārvietošanu no/uz transporta līdzekli
  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  • Aģentūrai adresēts personas iesniegums;
  • Dokuments, kas apliecina nepieciešamību apmeklēt medicīnas iestādi ar norādni, ka persona ir ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
  • Personām, kurām ir VDEĀK izdots atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem – dokumentus (degvielas čekus), kas apliecina, ka noteiktā laika periodā ir jau izlietots valsts piešķirtais pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai (79,68 euro 2x gadā).
  Aģentūras apmaksātu transporta pakalpojumu piešķir:
  • Personām, kurām ir VDEĀK izdots atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem;
  • Personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam;
  • Personām, kurām noteikta atbilstība maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.
  Specializētā transporta pakalpojumu apmaksā:
  • Personām, kurām ir VDEĀK izdots atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem – līdz 427 euro gadā;
  • Trūcīgām personām – līdz 427 euro gadā;
  • Maznodrošinātām personām – līdz 299 euro gadā.
  Specializēto transportu piesaka vismaz vienu dienu iepriekš pirms plānotā brauciena.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība