Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

  Pakalpojuma mērķis:
  Sniegt psihosociālu atbalstu, mazināt traumas sekas, lai cilvēks sekmīgi spētu atgūt fizisko un psihisko veselību, reintegrēties sabiedrībā, atjaunot vai uzlabot cilvēka sociālās funkcionēšanas spējas, atgūt sociālo statusu, veicināt sociālo integrāciju, kas paredz atjaunot fiziskās, intelektuālās, psiholoģiskās un profesionālās spējas.

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušas pilngadīgas personas.

  Pakalpojums ietver:
  Atkarībā no cilvēka individuālo vajadzību un resursu izvērtējuma, ko veic pakalpojuma sniedzēja sociālais darbinieks vai psihologs, cilvēks var saņemt:
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (krīzes centrā) ar personas izmitināšanu, kas ilgst līdz 30 dienām, bet nepieciešamības gadījumā pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma var tikt pagarināts par 30 dienām līdz 60 dienām. Sociālās rehabilitācijas institūcijā tiek nodrošinātas speciālistu konsultācijas un ar normatīvajos aktos noteikto sociālās rehabilitācijas pakalpojuma prasību nodrošināšanu un klientu uzturēšanu saistītās aktivitātes, sniedzot personai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu;
  • personas dzīvesvietā psihologa (pēc nepieciešamības jurista, sociālā darbinieka) individuālās konsultācijas bez cilvēka izmitināšanas pakalpojuma saņemšanas laikā. Cilvēks var saņemt 10 individuālas konsultācijas, bet, nepieciešamības gadījumā, pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma, papildus 10 konsultācijas. Ja nepieciešams, transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši konkrētā klienta faktiskajai nepieciešamībai.
  • individuālās konsultācijas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pabeigšanas, kas tiek nodrošinātas individuālo konsultāciju veidā pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pabeigšanas, aktivitātēs iekļaujot speciālistu (psihologa un nepieciešamības gadījumā jurista, sociālā darbinieka) 3 individuālās konsultācijas, atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.
  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  Personai vai tās likumiskajam pārstāvim sociālās rehabilitācijas institūcijā vai sociālajā dienestā iesniegt:
  • iesniegumu;
  • izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);
  • tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir).
  Pašvaldības sociālais dienests reģistrē dokumentus un 5 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas, sagatavo atzinumu un pieņem lēmumu par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu, ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā.
   
  Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 3.1 un 11.punkts, un 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.
   
  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība