Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Sociālais darbs ar pieaugušām personām

  Pakalpojuma mērķis:
  Palīdzēt indivīdam efektīvāk risināt sociālās funkcionēšanas problēmas.
  Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, attīstot personas pašas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Pieaugušas personas, kuru aprūpē nav nepilngadīgi bērni un kurām ir identificētas sociālās problēmas, tās saņem sociālo palīdzību vai tām ir nepieciešamas konsultācijas sociālo problēmu risināšanā.

  Pakalpojums ietver:
  Profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, t.sk., vizītes klienta dzīvesvietā, individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo un  starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. Sociālā gadījuma vadīšana paredz regulāru sociālā darbinieka kontaktu ar klientu, individuālu konsultēšanu, konsultēšanu dzīvesvietā, speciālistu piesaisti un klienta dalību atbalsta grupās vai citos pasākumos.

  Pakalpojumu var saņemt:
  Personīgi ierodoties uz konsultācijām sociālajā dienestā.
  Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība