Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Sociālā rehabilitācija personām ar atkarībām sociālās rehabilitācijas institūcijā

  Pakalpojuma mērķis:
  Panākt klienta atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot viņa atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Pilngadīgas personas, kam diagnosticēta atkarība no psihoaktīvām vielām, kuras saņēmušas ārstēšanās kursu narkoloģijā un ir motivētas Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

  Pakalpojums ietver:
  Programmas dalībnieki saņem līdz 12 mēnešus ilgu sociālo rehabilitāciju institūcijā.

  Pakalpojuma saturu veido:
  • individuālas un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai
  • pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apgūšana un pilnveidošana
  • iespēja iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos (pilngadīgām personām)
  • citi pasākumi atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam
   
  Pakalpojuma saņemšanas kārtība:
  Pieaugušie:
  • Pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas pie narkologa.
  • Pilngadīgas personas ir tiesīgas saņemt pakalpojumu pēc katra pilna ārstēšanās kursa pabeigšanas, bet ne biežāk kā reizi divos gados.
  1. Narkologa atzinums
  2. Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par vispārējo veselības stāvokli
  3. Pašvaldības sociālā dienesta lēmums par dokumentu nosūtīšanu SIVA.
  Pakalpojuma nodrošināšanu finansē no valsts budžeta. Klientam pašam jāsedz izdevumi par medikamentiem uzturošai terapijai, ja tāda nepieciešama; ceļa izdevumi, izdevumi personīgām vajadzībām. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē 06.11.2006. MK noteikumi Nr. 914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” un 24.01.2012. MK noteikumi Nr.70 “Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība”.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība