Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Psihosociālā konsultēšana

  Pakalpojuma mērķis:
  Ar speciālista profesionālu darbību palīdzēt indivīdam, ģimenei atjaunot, uzturēt un paaugstināt personīgo un sociālo funkcionēšanu, risināt starppersonu un sociālās vides problēmas. Apzinot personas vajadzības un pieejamos resursus iesaistīt atbalsta sistēmās, sniegt psiholoģisku un emocionālu atbalstu, tā veicinot šo personu iekļaušanos sabiedrībā.

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Ģimenes ar bērniem, kurās ilgstoši ir bērnu attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, krīzes situācijā nonākušas ģimenes/personas.
   
  Pakalpojums ietver:
  uz klientu vajadzībām balstītas profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, personu vajadzību novērtēšanu, izpēti, atbalsta sniegšanu un izmaiņu novērtēšanu. Minimālais pakalpojuma apjoms 10 konsultācijas, pēc kurām pakalpojuma sniedzējs atkārtoti novērtē ģimenes situāciju un vienojas ar klientu par sadarbības pārtraukšanu vai turpināšanu, par to informējot arī gadījuma vadītāju.
   
  Lai saņemtu sociālo pakalpojumu nepieciešams:
  1. personas iesniegums;
  2. sociālā darbinieka - gadījuma vadītāja, nosūtījums ar situācijas aprakstu, pakalpojuma saņemšanai.
   
  Sociālo pakalpojumu pārtrauc vai atsaka, ja:
  1. Persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par pakalpojumu saņemšanu, nosacījumus;
  2. Persona neierodas uz konsultācijām 3 reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla, vai iepriekš nebrīdinot konsultantu par neierašanās iemesliem;
  3. Ir saņemts pakalpojuma sniedzēja vai situācijas risināšanā iesaistītā speciālista atzinums par to, ka personai sociālais pakalpojums vairs nav nepieciešams vai personas vajadzībām vairs nav piemērots (novērsti sociālie riski, zuduši iemesli, kuru dēļ pakalpojums bija nepieciešams, saskatītās problēmas pārsniedz pakalpojuma sniedzēja kompetenci);
  4. Persona maina dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
  5. Persona rakstiski, norādot iemeslu, atsakās vai lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu.
   
  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība