Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Ilgstoša sociālā aprūpe

  Pakalpojuma mērķis:
  Nodrošināt pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

  Pakalpojums ietver:
  Personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam.

  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  • Personas iesniegums;
  • Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
  Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:
  • kurām nav likumīgo apgādnieku ;
  • ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi;
  • kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus u.c. līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzības, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai;
  • kurām nav materiālu resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.
  Izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību klientiem, tiek izvērtētas apgādnieku iespējas nodrošināt personas aprūpi.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība