Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Dienas centru pakalpojumi

  Ģimeņu atbalsta dienas centrs Saldū
  • Ģimeņu atbalsta dienas centrs sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pusaudžiem, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
  • Ģimeņu atbalsta dienas centra apmeklējums ir bezmaksas.

  Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”
  • Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīgās attīstības traucējumiem ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas dienas laikā nodrošina personai sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.
  • Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma.
  Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai likumiskais pārstāvis iesniedz:
  1. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
  2. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko Pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.
  Pēc Saldus novada p/a "Sociālais dienests" lēmuma par Pakalpojuma sniegšanu saņemšanas persona slēdz līgumu par sniedzamo Pakalpojumu saturu un apjomu.
  Par Dienas aprūpes centra pakalpojumu persona maksā līdzdalības maksu, atbilstoši Saldus novada domes saistošajiem noteikumiem.

  Dienas centri pagastu pārvaldēs
  • Dienas centri nodrošina aktivitātes, kas vairo iedzīvotāju līdzdalību, sociālo aktivitāti un piederības sajūtu pašvaldībai, uzlabo apmeklētāju pašorganizēšanās prasmes, attīsta neformālā sociālā atbalsta tīklojumu, veicina atbildības sajūtu par savu rīcību un apkārtējo vidi, attīsta brīvprātīgo darbu, veicina iedzīvotāju neformālo pašpalīdzības grupu radīšanu, aktivizē  esošās nevalstiskās organizācijas, iesaistot tās sabiedrības vajadzību un esošo Pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā, kā arī veic citas  apmeklētāju sociālajām iniciatīvām saistītas organizatoriskās darbības.
  • Dienas centru apmeklējums ir bezmaksas.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība