Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   
  Atbalsts personām krīzes situācijā
  • Atbalsts personām krīzes situācijā tiek nodrošināts krīzes istabās. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja gājusi bojā stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes, izņemot gadījumus, kad tās pašas pasliktinājušas dzīves apstākļus, kā arī situācijās, kad lēmumu par ievietošanu krīzes istabās pieņēmusi Bāriņtiesa, policija vai sociālais darbinieks.
  • Atrašanās krīzes istabās līdz 1 mēnesim ir bezmaksas.

  Atbalsta dzīvokļa pakalpojums
  • Atbalsta dzīvokļa  pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālistu palīdzību krīzes situācijās grūtniecēm un ģimenēm ar bērniem institūcijā līdz 6 mēnešiem ar mērķi uzlabot ģimenes funkcionēšanas spējas.
  • Atbalsta dzīvokļa pakalpojumu piešķir:
   • ģimenēm ar bērniem, kuras nonākuši krīzes situācijā;
   • ģimenēm ar bērniem, kuras cietuši no prettiesiskām darbībām;
   • grūtniecēm.

  Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis
  • Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis  ir sociāls pakalpojums personai (ģimenei), kas nokļuvusi krīzes situācijā un nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.
  • Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem. Pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim, ja persona pilda līdzdarbības pienākumus.
  • Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas Aģentūra ar personu slēdz vienošanos par īslaicīgās uzturēšanās mājokļa piešķiršanu.
  • Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
   • persona ar iesniegumu lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
   • persona nepilda līdzdarbības pienākumus;
   • persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība