Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Aprūpe mājās

  Pakalpojuma mērķis:
  Nodrošināt praktisku pakalpojumu kopumu personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai.

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Personas, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

  Pakalpojums ietver :
  Pakalpojumu piešķir pastāvīgi vai uz atveseļošanās periodu.
  Pastāvīgus vai pagaidu aprūpētāja pakalpojumus 3 līmeņos:
  • 1. līmenis – līdz 16 stundām mēnesī
  • 2. līmenis – līdz 24 stundām mēnesī
  • 3. līmenis – līdz 40 stundām mēnesī
  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  1. personas iesniegums;
  2. izziņa no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību

  Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:
  • kurām nav likumīgo apgādnieku,
  • ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi;
  • kuras nesaņem valsts pabalstu personas īpašai kopšanai vai asistenta nodrošināšanai;
  • kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus u.c. līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzības, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumus;
  • kurām nav materiālu resursu, kurus realizējot vai lietojot, var nodrošināt sev aprūpi;
  • kuras nedzīvo kopā ar aprūpēt spējīgiem apgādniekiem vai personām, kuras ir pārņēmušas īpašuma tiesības no pakalpojuma pieprasītāja.
  Izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību klientiem, tiek izvērtētas apgādnieku iespējas nodrošināt personas aprūpi.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība