Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

  Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. 
  Vismaz vienam no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas brīža, pamata dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Saldus novadā.
  Pabalsta apmērs ir 143,00 euro par katru jaundzimušo bērnu. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

  Lai saņemtu pabalstu:
  • jāiesniedz rakstveida iesniegumu, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bāriņtiesas lēmumu par aizbildniecības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis, un jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz rakstveida iesniegumu, ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā) un jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība