Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Trūcīgā un maznodrošinātā statusa noteikšana

  Vidējie ienākumi vienai personai mēnesī:
  Trūcīgam statusam - 128,06 euro.
  Maznodrošinātam statusam:
  • ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, līdz 300,00 euro;
  • ģimene vai persona, kura dzīvo atsevišķi no bērniem un, ja ģimenē ir vismaz viens pieaugušais darbspējas vecumā vai strādājošs pensionārs vai invalīds, līdz 220,00 euro;
  • ģimene vai atsevišķi dzīvojoši nestrādājoši pensionāri vai nestrādājošas personas ar invaliditāti, līdz 275,00 euro;   
  • vientuļš (kam nav Civillikumā noteikto apgādnieku) nestrādājošs pensionārs vai pilngadīga persona ar invaliditāti, līdz 320,00 euro.
  Statusa iegūšanai jāiesniedz vai jāuzrāda dokumenti:
  • Strādājošas personas - izziņu par ienākumiem no algota darba, par pēdējiem trīs mēnešiem (pirms un pēc nodokļu nomaksas);
  • Bezdarbnieks - jābūt reģistrētam Nodarbinātības Valsts Aģentūrā;
  • Citus ģimenes (personas) ienākumu apliecinošus dokumentus - izziņa par stipendijas lieluma apmēru, autoratlīdzības saņemšanu, honorāriem, uzturlīdzekļiem, saņemto mantojumu, dāvinājumu, dividendēm, par ienākumiem no saimnieciskās darbības, no kustamās mantas vai nekustamā īpašuma nomas, par ienākumiem no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, citi ienākumi - naudas līdzekļi vai materiālā palīdzība pārvērsta naudas izteiksmē, kas pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijuši personas rīcībā, tai skaitā ienākumi no gadījuma darbiem, fizisko vai juridisko personu ģimenei (personai) sniegtā materiālā palīdzība, aizņēmumi u.c.;
  • Kredītiestādes konta izdrukas ar ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem pilniem trīs mēnešiem;
  • Tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, zvērināta tiesu izpildītāja apliecinājums par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, apturēšanu;
  • Bērniem no 15 gadiem - izziņu no mācību iestādes, kurā, ja bērns mācās arodskolā, profesionālajā vidusskolā vai koledžā, jānorāda stipendijas apmērs, un bērna kredītiestādes konta izdrukas ar ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem pilniem trīs mēnešiem;
  • Augstskolā studējošiem dienas nodaļas studentiem - izziņu no mācību iestādes un kredītiestādes konta izdrukas ar ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem trīs mēnešiem;
  • Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase), personas invaliditātes apliecība vai citi dokumenti pēc Aģentūras darbinieku pieprasījuma;
  • Nolēmums, ka īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus no īpašuma vai rīkoties ar to, vai ja 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība