Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Pabalsti bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas

  Tiesības saņemt pabalstus pilngadību sasniegušam bērnam ir, ja par ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Saldus novada bāriņtiesa.
  Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstus izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”.

  Pabalstu veidi un apmērs:
  • Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
  • Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 499.42 euro. Pabalstu var izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.
  • Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai tiek maksāts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācības.
  • Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī. Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz iesniegumu, īres/apsaimniekošanas līgumu un pakalpojumu līgumus, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī rēķinus. Pabalsts tiek aprēķināts pēc izdevumiem par īri/apsaimniekošanu, par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav īres maksā. Kopējais aprēķinātais dzīvokļa pabalsts nepārsniedz 50.00 euro mēnesī.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība