Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Dzīvokļa pabalsts

  Dzīvokļa pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas īres, apsaimniekošanas, pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai.
  Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Pabalstu piešķir par laika periodu, uz kuru ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, bet ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 31. decembrim. 
   
  Dzīvokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:
  • iesniegums;
  • īres, apsaimniekošanas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, rēķinus, atsevišķi uzrādot ģimenes (personas) maksājumus par dzīvokli;
  • cietā kurināmā iegādi apliecinošu dokumentu, kas izsniegts kārtējā kalendāra gadā, kurā norādīts saņēmēja vārds uzvārds, un kurināmā piegādes adrese,
  • spēkā esošu īres līgumu;
  • apliecinājumu par nekustamā īpašuma tiesisku iegūšanu;
  • ja ir tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvokļa, iesniedz apliecinājumu par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu.
  Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzēja kontā vai pabalsta pieprasītāja norādītajā kontā, ja pakalpojums par cietā kurināmā iegādi apmaksāts no saviem līdzekļiem.
       
  Dzīvokļa pabalsta apmērs:
  • trūcīgai ģimenei: 25.00 euro + 5.00 euro par katru bērnu x statusa mēneši;
  • trūcīgai atsevišķi dzīvojošai personai: 35.00 euro x statusa mēneši;
  • maznodrošinātai ģimenei (personai): 20.00 euro + 5.00 euro par katru bērnu x statusa mēneši.
  Dzīvokļa pabalsts dzīvokļos vai mājās, kurās ir malkas vai cita individuālā apkure, tiek piešķirts kurināmā iegādei aprēķinātā pabalsta apmērā statusa laikā. Pabalsta daļu līdz 50% var izmantot dzīvojamās telpas īrei, apsaimniekošanai un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kas nepārsniedz faktiskos maksājumus.

  Ierobežojumi dzīvokļa pabalsta saņemšanai:
  - ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvokļa;
  - nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.     
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība